Bárth János szerk.: Cumania 18. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2002)

História - Janó Ákos: Egészségügyi viszonyok a gyermekhalandóság Szankon a XIX. században

CUMANIA 18., KECSKEMÉT, 2002 227 JANÓ ÁKOS EGÉSZSÉGÜGYI VISZONYOK ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG EGY ALFÖLDI FALUBAN A XIX. SZÁZADBAN A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete kiadásában jelent meg jelen tanulmány szerzőjének Falu a pusztában - Szánk község települése és népesedése a XIX. században című munkája. 1 Ennek második része A lakosság életrajza címen a volt pusztán kialakuló és benépesülő falu demográfiai viszonyai­val foglalkozik, s röviden kitér a népesség természetes szaporodását leginkább gátló gyermekhalandóság kérdéseire is. A lakosság halálozásának 100 éves összesí­tésében feltűnően nagy arányú a 11 éven alul elhaltak száma, amely a vizsgált idő­szak alatt a faluközösség mindennapos tragédiáit tükrözi, s amely az ott megtelepe­dett családok tovább élésének lehetőségeit nehezítette. Az évszázad alatt regisztrált 1629 haláleset között a 0-10 éves korban elhalt gyermekek száma 1028, amely a gyermekhalandóság 63,1%-os arányát mutatja. 2 A tanulmány családokra lebontva kilenc táblázatban tanúsítja, 3 hogy a reményteljes fiatal életek nagy számának el­vesztése következtében érintett családok sok esetben alig vagy egyáltalán nem tudták az életfeltételek legalapvetőbb szükségleteit, s fennmaradásukat biztosítani. Úgy éreztük, ez a demográfiai helyzet az eddigieknél nagyobb figyelmet, részlete­sebb vizsgálatot érdemel, s kívánatos a gyermekhalandóság tapasztalt ilyen mérté­kének okait kutatni és mélyebbre ható feltárásokkal megvilágítani. A lakosság életviszonyait a helyszíni adatgyűjtések, családi hagyományok és visszaemlékezések mellett a születések és halálozások anyakönyvi bejegyzései alap­ján próbáltuk rekonstruálni, de ezek az adatok a szociális és egészségügyi körülmé­nyekre vonatkozóan csak közvetett utalásokkal szolgáltak. Fenti tanulmányunkban is megállapíthattuk, hogy az előző századokban a járványok és különböző betegsé­gek elleni védekezés a volt pusztákon igen alacsony szintű volt, a természet viszon­tagságainak kitett és a civilizáció lehetőségeitől elzárt lakosság az önfenntartás fel­tételeit is alig biztosíthatta a maga számára. A 100 év alatt született gyermekek jelentős száma nem élte túl a 10 évet, s ezeknek is több mint fele már egy éves kora előtt meghalt. 1 JANÓ Ákos: Falu a pusztában. Szánk község települése és népesedése a XIX. században. Cumania könyvek 1. Kecskemét, 2002. 2 JANÓ Ákos i. m. 94. Az elhalt gyermekek számát a halálozási anyakönyvekből állítottuk össze, ahol néha all. életévét éppen betöltött gyermek korát a bejelentők 10 évesnek mondták. Ezeket mostani vizsgálatunk alkalmával, összevetve a születési anyakönyvek adataival, igyekeztünk kiszűrni. így a 100 év alatt a 11 éves koruk előtt elhaltak száma csökkent, ami az arányokban is némi módosulással járt. 3 JANÓ Ákos i. m. 93-96.

Next

/
Oldalképek
Tartalom