Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Régészet - V. Székely György: A Kecskemét-nyíri friesachi éremlelet

CUMANIA 13., KECSKEMET, 1992. 113 V. SZÉKELY GYÖRGY A Kecskemét-nyíri friesachi éremlelet HORNYIK JÁNOS (1812—1885) EMLÉKÉNEK A most ismertetésre kerülő éremlelet már több mint egy évszázada bukkant felszín­re, s jóllehet a numizmatikai irodalomban nem teljesen ismeretlen, teljeskörű feldolgozása azonban mindeddig nem jelent meg. 1 A lelet feldolgozására Bács­Kiskun megye éremlelőhelyeinek és éremleleteinek összegyűjtése keretében került sor. A lelet előkerülési körülményeire vonatkozó adatok 2 és a lelet első meghatáro­zásáról készült feljegyzés 3 segítségével lehetőség nyílt a lelet kiértékelésére és a lelettel kapcsolatos ismereteink kibővítésére. Az éremlelet 1872. december 18-án került elő. 4 Megtalálásának körülményei­ről HORNYIK János az alábbiakat jegyezte fel: 5 „Katona István helybeli polgárnak a várostól nyugotéjszak irányában egy mért­földnyi távolságban lévő, úgynevezett nyíri földbirtokán, Kovács József és Kiss Gábor fogadott napszámosok decz. 18-án földásással foglalkozván, a föld felszínétől mint­egy másfél lábnyi mélységben egy ép állapotban lévő, négy itcényi öblű födetlen s látszólag földdel telt cserépedényt találtak, melynek tartalmát, midőn a közel levő gyepen Kovács József megvizsgálni akarta, Kiss Gábor napszámos társa türelmetlen 1. A lelet említése és összetételének ismertetése megtalálható a Kárpát-medence Árpád-kori éremleleteit összefoglaló munkában: GEDAI István 1969. 114., 120., 129., 136. 2. A lelet előkerülési körülményeire és további sorsára vonatkozó adatok megőrzése Hornyik Jánosnak köszönhető, aki mindenekelőtt a városkapitányi jelentésre támaszkodva jegyezte fel és közölte ezeket a Kecskeméti Lapok és a Kecskemét hetilapok 1873. évi 3—6. számaiban „Figyelmezte­tés az éremleletek, talált kincsek s a földből kiásott régiségek iránt" című cikkében. Ez az írás kisebb kihagyásokkal később ismét megjelent a Hornyik János halálának 50. évfordulójára kiadott emlék­könyvben GARZÓ József 1935. 82—90. 3. Magyar Nemzeti Múzeum (= MNM.) Érem- és Régiségtár (= ÉRt.) 111/1873. sz. irat, „A kecskeméti lelet jegyzéke". 4. A leletről az első híradás a Kecskeméti Lapok 1872. évi 52. számában (december 29.) jelent meg. Ezt a tudósítást vette át a Hon (1872., 300. szám), melynek cikkét azután az Archaeológiai Értesítő (1873., 124.) ismertette. Ugyancsak az első híradás szolgált alapul a Századokban (1873., 224.) megje­lent rövid hírnek. 5. GARZÓ József, 1935. 85—86.

Next

/
Oldalképek
Tartalom