Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Régészet - Horváth Attila: 25 év régészeti kutatásai Bács-Kiskun megyében

10 HORVÁTH: 25 EV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI. . . léptek az azóta kihullott nagy elődök helyébe és nemegyszer méltón töltik be helyüket, nemcsak a hazai, de nemzetközi fórumokon is. Örömmel jelenthetem, hogy nemcsak egykori aggályaink igazolódtak be teljes mértékben, hanem vala­mennyit terveinkből is sikerült megvalósítani. Amint az várható volt, az elmúlt évtizedek régészeti tevékenységét megyénk­ben valóban a leletmentések határozták meg. Megyénk és a segítségül hívott társintézmények kutatói a tárgyalt időszakban 121 őskori, 140 népvándorlás kori és 150 honfoglalás és magyar középkori — összesen tehát több mint 400 — lelőhelyen végeztek ásatást, leletmentést, hitelesítést.** Ezek közül mindössze néhány akad, amelynél a veszélyeztetettség nem állt fenn, s a feltárás kizárólag problémák megoldására irányult. Meg kell jegyeznünk, a számadatok is gyakran félrevezethetnek, hiszen gya­kori, hogy egy ásatáson előkerülő több korszak leletanyaga adatainkban külön lelőhelyként szerepel, s ugyanakkor egy-egy tételt jelez kimutatásunkban az egy­egy napos leletmentések érdemleges anyagot szolgáltató —, s a több hónapos ásatások adata, ennek ellenére tény, hogy munkánkat a gyakran nagy értékű anyagot szolgáltató leletmentések képezték. Az, hogy ennek ellenére nem csupán szerencsés leletekről, hanem kutatásokról is beszélhetünk, elsősorban annak kö­szönhető, hogy megyénk régészei a mindennapos égető feladatok mellett is szívós következetességgel szakítottak időt, és szereztek másutt fel nem használt pénzma­radványokat, hogy ígéretes lelőhelyekre, évek során át, vagy hosszú évek megszakí­tásai után is, vissza-vissza térjenek. így vált feltáró munkánk valamelyest követke­zetesebbé, e hitelesítések vagy hosszan elhúzódó feltárások révén jutottunk ritkán teljes, de legtöbbször értékelhető, reprezentatív értékű lelőhelyek részleges feltárá­sához. Ezekkel valóban sikerült is némileg kitölteni az egyes korszakok közötti hiátusokat. Időrendben és jelentőségükben is első helyre kívánkozik, hogy Dobosi Violá­nak többéves időközökkel végzett, többszöri ásatással sikerült a madarasi tégla­gyárban feltárnia egy felsőpaleolit vadásztanya jelentős hányadát Kőhegyi Mihály jelzései alapján.*** Szakmar-Kisülésen a Régészeti Intézettel közösen a Körös­kultúra teleprészletét tártuk fel ugyancsak többéves munkával, a leletek feldolgo­zását B. Kutzián Ida végzi. (Amint az lenni szokott, a lelőhelyről mellesleg értékel­hető bronzkori és szerény kora vaskori leletek is előkerültek.)**** Kunadacs község kijelölt temetőjében több éven át végzett megelőző leletmen­tésekkel kevésbé ismert korai bronzkorunk településrészletét sikerült megmente ­**Az ásatások pontosabb adatait Id. H. Tóth Elvira: Négy évtized régészeti kutatásai Bács­Kiskun megyében. Cumania 12. 1990. 81—233. ***Ld. képek 1—29. Felvételek átengedéséért az ásatóknak ezúton mondok köszönetet. ****Az időszak megyei feltárásaival és leleteivel kapcsolatos publikációkat Id. a csatolt irodalom­jegyzékben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom