Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 12. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1990)

Régészet - H. Tóth Elvíra: Négy évtized régészeti kutatásai Bács–Kiskun megyében (1949–1989)

CUMANIA 12. 1990 81 H. TÓTH ELVIRA Négy évtized régészeti kutatásai Bács-Kiskun megyében (1949—1989) A Cumania — a megye induló tanulmánygyűjtemény sorozata — I. köte­tében jelent meg a szakmai publikációk legtöbbször elhúzódó megjelenését megelőzve a 60-as évek fellendülő megyei leletmentő feltáró tevékenységének összegyűjtött adatanyaga. Az azóta eltelt időben csak egyre távolabb kerül­tünk a korszerűbb közlésmód, a tervezett megyei régészeti topográfia megva­lósításától, amely korábban vállalkozó szellem, s egy jó ideig feltételek hiá­nyában nem jöhetett, s nem is jöhet létre. Az azóta megsokasodott leleteink, adataink ugyan sorra-rendre napvilágot látnak a Régészet Füzetek s az Ar­chaeológiai Értesítő köteteiben, ezek azonban csak a szűkebb szakmai körök számára, s részben idegen nyelven hozzáférhetők. így indokolt, hogy a koráb­binál nyitottabb, nemcsak a tudományt művelők, hanem az iránta érdeklődők számára szánt évkönyvünk is közreadja őket. Adatgyűjteményünk szöveghíven követi ugyan a megjelent összefoglalásokat, kerülve minden — olykor időszerűnek látszó — korrekciót, mégsem pusztán a már megjelent híradások szolgai másodközlése, melyek csupán a jelentősebb tárgyi leletanyagról tudósítanak. Megyei viszonylatban számunkra éppoly fontos topog­ráfiai adat egy, az elpusztult lelőhelyeken végzett eredménytelen leletmentés, ame­lyek adatait ha korhatározásra lehetőség nyílt, ugyancsak beépítettük. Az irattá­rainkban, adattárainkban megőrzött jelentések gyűjtése közben kitűnt, értékes, de nehezen elérhető forrásként szolgálhatnak a háború utáni évek újjáéledő régészeti tevékenységéről, fontos lelőhelyeink kutatásának első lépéseiről. Mindez amellett szólt, hogy amúgyis új korszak elé tekintő múzeumaink a mai Bács-Kiskun megye területén századunk második felében végzett gyűjtőtevékenységéről — mintegy mérlegre téve a régészet eredményeit és adósságait — minél teljesebb képet próbál­junk közreadni. Múzeumaink adattárainak és iratanyagának nemegyszer teljes pusztulása folytán a háborút megelőző régészeti kutatás adatainak akárcsak vázlatos

Next

/
Oldalképek
Tartalom