Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Történelem - Kapocs Nándor–Kőhegyi Mihály: A bajai ferences zárda háztörténetének I. kötete (Harmadik rész: 1775–1780)

CUMANIA 11. 291 KAPOCS NÁNDOR—KŐHEGYI MIHÁLY A bajai ferences zárda Háztörténetének I. kötete (Harmadik rész: 1775—1780) Előző két közleményünkben megkíséreltük azoknak a történelmi körülmé­nyeknek a felvázolását, amelyek a bajai ferences rendház megalapításához vezet­tek. ! Pillanatnyilag nincs egyetlen olyan adatunk sem, amely a ferencesek jelenlétét bizonyítaná a középkori Baján. Nagy a valószínűsége annak, hogy az 1687-ben, majd az 1690 nyarán—őszén Magyarországra menekült délszlávokkal (bunyevá­cokkal) együtt, azokat kísérve és vezetve kerültek a Bácskába, és ezen belül Bajára. 2 1694-től kezdve — bár utólagos bejegyzésekből — már a bajai História Domusból tudjuk rendházuk életét és működését nyomon követni. A folyamato­san vezetett feljegyzések 1735-ben kezdődnek. Egy-egy történelem után érdeklődő barát sokszor utólag is másolt be korábbi adatokat. Ilyen a most közlésre kerülő részben több is akad. Ezeket alighanem a régebbi kolostorok levéltárából, anya­könyveiből és História Domusaiból írhatták ki a szerzetesek. Fordításunk igyekszik hűen visszaadni az eredeti szöveget, még ha kissé nehézkes és körülményes is az; de a kor stílusát, nemegyszer szellemi arculatát, a feljegyzéseket vezető atya érdeklődési körét, latinban való jártasságát szükséges­nek tartottuk érzékeltetni. A szöveg jobb megértését jegyzetekkel kívánjuk elő­segíteni. Az 1775. évben Február 6. Az igen tisztelendő filozófiai előadó atya tanítványaival bevonult a mindenki számára épített iskolába, mert az iskolát előzőleg az ebédlőben tartották. Ezt az iskolaépítést a tisztelendő Tanácskozmány rendelte el összejövetele alkalmá­val, nagyontisztelendő Spaics László tartományfőnök atya kormányzása és tiszte­lendő Basslich Bonaventura volt tanácsos atya házfőnöksége alatt. 1. KAPOCS N.—KŐHEGYI M. 1987.; KAPOCS N —KŐHEGYI M. 1988. 2. A szabadkai ferencrendi barátok anyakönyvében, melyet 1687. december l-jétől vezettek, szinte kizárólag bunyevác nevek szerepelnek. IVÁNYI I. 1886. I. 87—91.

Next

/
Oldalképek
Tartalom