Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Régészet - T. Dobosi Viola–Kőhegyi Mihály–Krolopp Endre–Vörös István–T. Bíró Katalin: Felsőpaleolit telep Madaras-Téglavetőben, ásatások 1966–1974

CUMANIA 11. 13 KROLOPP ENDRE A madarasi téglagyári löszfeltárás malakológiai vizsgálata A madarasi téglagyári löszszelvény malakológiai vizsgálatának kettős célja volt. Egyrészt adatokat szolgáltatni az őstelep környezeti tényezőinek megismeréséhez és ezen keresztül rétegtani besorolásához. Másrészt a vizsgálat részét képezte annak a munkának, amely a bácskai löszterület magyarországi részének pleiszto­cén végi földtani fejlődéstörténetét kívánta tisztázni 1 . A madarasi löszszelvény anyagának begyűjtésére 1975-ben került sor. A mun­kát a szegedi József Attila Tudományegyetem földtani és őslénytani tanszéke és a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársai közösen végezték. A munka során a feltárás Ny-i oldalánál a 9,8 m-es szelvényt 1,5 m-es kutatógödörrel és 1,0 m-es kézi fúrással egészítettük ki. A 12,3 m-es rétegsorból 25 cm-enként, illetve rétegváltozásonként összesen 46 mintát vettünk, üledéktani és malakológiai vizsgálatok céljaira. A szedimentológiai vizsgálatokat Molnár Béla (JATE) végezte. Megállapítá­sai szerint 2 a szelvény üledégtanilag a következőképpen tagolódik: A fekü 10,9 m-ig világossárga, aprószemű homokból áll. Erre mintegy 10 cm vastagságban világossárga, homokos lösz települ, majd ismét az előzővel megegye­ző, aprószemű homok következik 10,5 m-ig. A homokréteget mintegy 50 cm vastag, löszön kialakult, barna színű csernoz­jom jellegű fosszilis talaj követi. 10,0—1,25 m közt homogénnek látszó, kissé homokos, laza szerkezetű típusos löszből áll a szelvény. Erre a 8,75 m-es löszrétegre 1,25 m vastagságban homokos löszből álló záróréteg települ. A malakológiai vizsgálat céljaira mintánként mintegy 4 kg-nyi mennyiséget 0,8 mm-es lyukbőségű szitán átiszapoltunk, majd az iszapolási maradékot megszá­rítva, abból a csigahéjakat kiválogattuk. A cél lehetőleg mennyiségi értékelésre 1. MOLNÁR—KROLOPP 1978. 2. MOLNÁR—KROLOPP 1978.

Next

/
Oldalképek
Tartalom