Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Néprajz - Mándics Mihály: A csávolyi bunyevácok lakodalmi szokásai

CUMANIA 9. 339 MÁNDICS MIHÁLY A csávolyi bunyevácok lakodalmi szokásai A házasság kérdésköre, s különösen a lakodalom színjátéki elemekben gazdag szokásai mindig is hálás témája volt a leíró néprajzi vizsgálódásoknak. E munká­ban arra törekszem, hogy a témát — lehetőségeimhez mérten — alaposan szem­ügyre vegyem, mert közleményekből e bunyevác nemzetiségi népszokást — mely tájanként is változó vonásokat tartalmazott — alig ismerhetik sokan. Egy nép érzelem- és gondolatvilágát, erkölcsét és hiedelmeit igen sokrétűen és beszédesen fejezik ki azok a szokások, amelyek egész életét áthatják, bizonyos értelemben szabályozzák. A régi bunyevác népszokások Csávolyon nemzedékről nemzedékre öröklődtek. Amikor e kincset jelentő hagyományok összegyűjtését megkezdtem, rájöttem, hogy a régiek közül már igen kevés olyan nagyanyó és nagyapó korú ember él, aki még emlékszik a nyolcvan—száz évvel ezelőtti lakodalmi szokásokra, így a végső ideje volt annak, hogy ne merüljön teljesen a feledés homályába. Ebben a dolgozat­ban az egyik legszebb népszokásunkat — a bunyevác lakodalmast szeretném megörökíteni. írásom további mondanivalójának megértéséhez nélkülözhetetlen néhány beve­zető gondolat közlése. A hazai délszlávok népi kultúrája csak részben ismert a magyar és hazánkban élő más nemzetiségiek előtt. Magyarországon több délszláv etnikai csoport él. Összlétszámuk több tízezerre tehető. Egy részük közel a jugoszláv határhoz, Bács-Kiskun megyében és a bajai körzetben található. Ezek „katholikus" bunyevácoknak nevezik magukat. írásuk­ban a latinbetűs írásmódot használják. A hazai délszlávok eredetével és történetével több hazai és jugoszláviai kutató foglalkozott, de erről mindmáig egyetlen összefoglaló tanulmány sem készült. UROSEVICS Daniló szerint: A „magyarországi délszlávok" elnevezéssel ma általában a mai Jugoszláviában egyesült szerb, horvát és szlovén nemzet magyaror-

Next

/
Oldalképek
Tartalom