Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Történelem - Mészáros Ágnes: A kiskunfélegyházi takácscéh

170 MÉSZÁROS A.: A KISKUNFÉLEGYHÁZI TAKACSCEH A CÉHSZABADALOM MEGSZERZÉSE Félegyházán az 1745-ben összeírt lakosok között még nem találunk takácsmes­tert, csak az 1746-os zsellérek összeírásában szerepel egy takács és egy takácsle­gény. 3 A Jászkun kerület 1760-as conscriptiója 24 félegyházi mesterembert tüntet fel, 4 s ezek közül már 5 takács azonosítható a négy évvel későbbi céhprotocollum alapján. 5 A takácsok először a csizmadiákkal szövetkezve folyamodtak céhkiváltságuk kiadásáért a jászkun kapitányhoz, s ő továbbította kérésüket 1762. aug. 13-án a helytartótanácshoz. 6 A céhek a 18. században mindinkább állami ellenőrzés alá kerültek, a céhszabályokat a király adta ki. Mária Terézia 1761-ben elrendelte a korábbi céhlevelek beszedését, s azok egységes szövegű új szabályzatra való kicse­rélését. 7 A céhalakítási kérelmeket az artikulusok tervezetével a helytartótanács­hoz kellett benyújtani, s az uralkodó engedélyezése alapján a céhlevelek kiállítását a kancellária végezte. A kérelmezés általános útja a helybeli tanácstól a megyéig, onnan a helytartótanácshoz és az uralkodóhoz vezetett. A jászkunsági mesterek esetében a megye szerepét a Jászkun kerület kapitánya, Almássy Pál helyettesítette. 1762. aug. 17-én már csak a félegyházi takácsok nevében ő kérte az artikulusok, céhbeli kiváltságok kiadását a helytartótanácstól: „ .. . Morvay György, Bán Pé­ter, Szabó István, a Kiskunságban levő Félegyháza birtok lakosainak, takácsmes­tereinek alázatos kérését a céhes artikulusok megszerzésére továbbítom, az ő nevükben alázatosan megkérem, hogy ezen céhbeli artikulusokat Ő Szent Császári és Királyi Felségének elküldeni szíveskedjék. Az erről kiadandó céhkiváltságot kegyesen kiadni, válaszolni méltóztassék. (1762. aug. 17. Gyöngyös... Almásy Pál.. ." 8 A helytartótanácstól Gosztonyi István tanácsos 1763 szeptember 9-én a jászberényi takácsokéval összekapcsolva a királynak továbbította a kérelmeket. 1763. szept. 13-án már mindkét helység céhes cikkelyei a bécsi kancelláriához kerültek, „kibocsátás, és a kiváltság iktatása végett." 9 A kiváltságlevelek kiadása a kancellária Másolati könyve szerint a jászberényi takácsok esetében 1764. febru­ár 22-én, a félegyháziaké 1764. március 9-én történt meg. 10 1761-től a mesterek 3 MEZŐSI K. 1974. 354—357. 4 Szolnok Megyei Levéltár, Generalis Jazygum, Majoris et Minoris Cumania Conscriptio 1760 С 11, F 6. 5 Kiskun Múzeum Adattára (a továbbiakban К. M. A.) 63.509.1. A takácscéh protocolluma 1764 —1807. 6 Országos Levéltár: Helytartótanácsi Levéltár, Acta Mechanica 12. N.l. (A továbbiakban O. L. A. M.) 7 SZÁDECZKY L. 1913. l.k. 159. 8 O. L. A. M. 12. N. 1. (Fordította: Bognár András) 9 O. L. A. M. 12. N. 1. 10 O. L. Articuli Caehales (a továbbiakban O. L. A. C.) I. 95. Szádeczky Lajos céhlajstromában nem szerepelnek ezek a kiváltságlevelek. Vö.: SZÁDECZKY L. 1913. II. 259. Ennek nyomán SZOL­NOKY L. 1972. 253. szintén nem közli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom