Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 8. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1984)

Néprajz - Sztrinkó István: Tűzhelyek a Duna–Tisza közi lakóházban

CUMANIA 8. 437 SZTRINKÓ ISTVÁN: Tűzhelyek a Duna-Tisza közi lakóházban A Duna-Tisza közi lakóház tűzhelyeivel foglalkozó dolgozatunk egy nagyobb ta­nulmány része, melyben e terület népi építészetére vonatkozó ismereteinket kísérel­jük meg összefoglalni. Ezért most nem térünk ki a fal technikák, a tetőszerkezetek, az alaprajzi tagolódás, s számos egyéb kérdés bemutatására sem. A tüzelőberendezések vizsgálata a magyarországi népi építészeti kutatások mód­szeressé válása óta hosszú ideig a figyelem középpontjában állt. A tűzhelyek rend­szerezése alapján alkotta meg 1930-ban Bátky Zsigmond a magyar háztipológiát, melyet finomításokkal ugyan, de azóta is használ a szaktudomány. 1 Az eltelt idő­szakban született eredmények természetesen módosítottak ezen az egyoldalú szem­léleten. Ma már nem tekinthető kizárólagos típusalakító tényezőnek a tüzelőrend­szer, csak a tüzelőrendszer és a lakóház többi lényeges elemének együttes vizsgálata hozhat helytálló eredményeket. Cs. Sebestyén Károly nyomán Gunda Béla majd Barabás Jenő is nyomatékosan felhívta erre a figyelmet 2 , de mindezek ellenére egy­egy háztípus alapvető jellemzését még ma is a legszívesebben a tüzelőrendszer be­mutatásával szokták megadni. El kell ismerni, valóban ez mutatja a legszemlélete­sebben a meghatározó jegyeket, a többi típustól való különbözőséget, s mindaddig nem is rontja a tudományos hitelt, míg az absztraháció mögött érződik a többi meghatározó jegy jelenléte is. így pl. az alföldi vagy középmagyar háztípus jellem­zője, hogy kéttüzelős, azaz szobai zárt tüzelőből és konyhai nyílt tűzhelyből áll. De jellemző rá az is, hogy a falazat építésekor kizárólag valamilyen sártechnikát alkalmaztak, hogy alaprajza kifejlett formájában háromosztatú elhelyezést mutat, stb. Meg kell jegyezni azt is, ez a kép az Alföldön belül területenként s koronként differenciált, klasszikus formájában alig-alig található meg, mivel kisebb-nagyobb módosítások mindig konkréttá, egy vidékre s korra teszik érvényessé. 1 BÁTKY Zs. 1930. 113—137. 2 GUNDA B. 1954. 376. és BARABÁS J. 1979. 64.

Next

/
Oldalképek
Tartalom