Horváth Attila szerk.: Cumania 7. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1982)

Bóna I.–Nováki Gy.: Alpár bronzkori és Árpád-kori vára

I. BEVEZETŐ Az Alpáron —1973 óta új, hivatalos neve Tiszaalpár, amely Alpár és Tiszaújfalu községek összecsatolása nyomán keletkezett — végzett ásatásokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Tanszéke kez­deményezte. Az ásatás tudományos célja a Vatya­kultúra legkeletibb, a Tiszához közel fekvő, erődtele­pének kutatása volt. A Közép-Tisza-vidéken, s Al­párral átellenben, a folyó túlpartján a Körös torkolat vidéken nemcsak ma találkoznak különböző életfel­tételeket nyújtó tájegységek, így volt ez már az őskor­ban is. Az alpári bronzkori telep lakosainak kapcsola­taiból a Vatya-kultúra és szomszédai viszonyára kí­vántunk, teleprétegekkel keltezhető, megbízható adatokat nyerni. Nem kevésbé vonzó feladatnak lát­szott a Gesta Hungarorum-ban szereplő „castrum Olpar" maradványainak felderítése, 1974 júniusában végzett előzetes terepszemlénk alkalmából meggyő­ződtünk ugyanis arról, hogy a Várdombot övező sánc a ma látható „túlszép" alakjában nem származhat a bronzkorból. Az ásatás gyakorlati célja az volt, hogy az ősrégész hallgatók bevezetést kapjanak a ré­teges telepek feltárásának bonyolult módszerébe. Az első ásatás során bebizonyosodott, hogy a fenti célkitűzéseket nem lehet egyetlen rövid tanásatás ke­retében megvalósítani, sőt magát az elkezdett ásatást sem befejezni. Ekkor önzetlen ügyszeretettel segít­ségünkre sietett a Bács-Kiskun-Megyei Múzeumok Igazgatósága anyagiakkal, a szállítások lebonyolítá­sával és a Várdomb-Templomdomb új, szintvonalas felmérésének elkészíttetésével. Az 1975. évi ásatás munkabér költségeit már teljes egészében a megyei múzeumi szervezet fedezte. 1975-ben kapcsolódott be először munkánkba Nováki Gyula a Magyar Me­zőgazdasági Múzeum tudományos kutatója, kezdet­ben a nagy mennyiségben előkerülő gabonamagvak szakszerű megfigyelésével. Már akkor őt kértük fel a sánc, speciális tapasztalatokat és szakértelmet igénylő, átvágására. A sáncátvágást Nováki Gyula 1977-ben végezte el szintén a Bács-Kiskun-Megyei Múzeumok Igazgatósága anyagi és szakmai támogatásával. Az 1974—1975. évi telepásatások munkatársainak ez alkalommal is köszönetünket fejezzük ki. A Vár­domb II. szelvényének feltárását Vékony Gábor egyetemi adjunktus (ELTE) irányította. Valamennyi metszetfalunk lerajzolásából jelentős részt vállalt az ásatások állandó konzultánsa Stanczik Ilona (Szolnok, Damjanich János Múzeum), a felszínek kibontásában hathatós segítséget nyújtottak Raczky Pál és R. Csányi Marietta (Szolnok, Damjanich János Múzeum). Hosszabb-rövidebb ideig dolgoztak egyik vagy másik, illetve mindkét ásatási esztendőben Antóni Judit, Bondár Mária, Fülöp Gyula (ELTE) Galánta Márta (JATE), Huerta Frances Marcelo Mo­reno, Szathmári Ildikó, Tököli Gábor, Wollák Kata­lin egyetemi hallgatók (ELTE). Az 1977. évi ásatások során számos felmerülő probléma eldöntését segítették Trogmayer Ottó a Csongrád-Megyei Múzeumok Igazgatója és Révész Imre geológus, akik a fúrott talajminta vételeket végezték. Az ásatások kezdetétől a jelen feldolgozás elkészül­téig nyújtott baráti segítségért külön köszönet illeti Horváth Attilát a Bács-Kiskun-Megyei Múzeumok akkori igazgatóját, jelenleg a Cumania főszerkesztő­jét. Erkölcsi, anyagi és gyakorlati támogatása nélkül aligha lett volna lehetséges alpári célkitűzéseinket három ásatási kampánnyal megoldani, a közel 13 000 darabot kitevő leletanyagot restauráltatni, rendsze­rezni, lerajzoltatni, lefényképeztetni és ezáltal az alpári kutatások eredményeit — régészetünkben rekord idő alatt — az utolsó ásatás befejezésétől számított két esztendőben teljesen feldolgozni. Külön köszönet illeti Tiszaalpár Nagyközség Ta­nácsa Végrehajtóbizottságát és személy szerint Nóvák Lajos tanácselnököt, aki valamennyi ásatás alkalmá­ból hathatósan és lelkesen támogatta minden helyi problémánkat és aki olyan figyelemmel kísérte az Alpár történetének fontos fejezeteit felderíteni kívánó ásatásokat, hogy valósággal vendégnek érezhettük magunkat a nagymúltú községben. A sokezer cserép múzeumi feldolgozása nem lett volna lehetséges azok nélkül az egyetemi hallgatók nélkül, akik a cserépanyag rendezésének, szétváloga­tásának és megszámlálásának kevéssé vonzó feladatát vállalták. Az 1974—1975. évi cserép leleteket Honti Szilvia és Kocsis László, az 1977. évi cserép leleteket Kocsis László rendezték. Köszönetünket fejezzük ki Laczkó Jánosnak a kecskeméti Katona József Múzeum restaurátorának a töredékek kitűnő helyreállításáért és sokszor bonyo­lult kívánságaink megoldásában is sikerrel együtt­működő kiváló munkájáért, Kiss Bélának a kitűnő 18

Next

/
Oldalképek
Tartalom