Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Sümegi Gy.: Katona József múlt századi arcképei

SÜMEGI GYÖRGY KATONA JÓZSEF MÚLT SZÁZADI ARCKÉPEI Németh László „rejtélyes költő"-nek nevezte Kato­nát. Fönnmaradt arcképeire is jellemző a Németh Lász­ló-i meghatározás, hiszen ezek makacsul ellenállnak a megközelítőnek. Szívós türelem segíthet a csak rész­leges megszólaltatásukban is. 1 Milyen volt testi valójában, külső megjelenésében drámairodalmunk máig ható klasszikusa? Milyen volt termete, testalkata, milyenek voltak arcvonásai? Hogyan és milyennek ismerhetjük meg őt fönnma­radt arcképei tükrében? A fotográfia Katona életé­ben (1791—1830) még nem volt használatos — csak az 50-es évektől terjedt el nálunk —, így őt természe­tes testarányaiban, objektíven megmutató foto­arckép nem maradhatott fönn. Alakjának megidézésé­hez a gyér és szűkszavú kortársi visszaemlékezések sorából a Katona-kutatás is Dérynét mint hiteles szemtanút idézi leggyakrabban. „Ez (t.i. Katona) igen különös egyéniség volt. Nagy különc, szörnyű котоЦг mindig s igen rövid beszédű. Egy-egy szóval végzett mindent. . . Alakja elég csinos volt, sugár termettel, de arca nem volt szép. Haja gesztenyeszín, de úgy állott, mint a szeg." 2 Katona alakjáról kor­társi leírást nem tudunk idézni Dérynéén kívül. Hallgatnak róla a források, még hivatali társa, az őt közelről ismerő Csányi János sem szolgál ilyen ada­tokkal. 3 Bartucz Lajos antropológus 1930-ban el­1 Itt köszönöm meg állandó buzdítását és mindig kész segít­ségét dr. Orosz László irodalomtörténésznek, kollégám­nak, hiszen mellémállása nélkül nem született volna meg ez a dolgozat. Köszönöm továbbá Kőhegyi Mihály régész baráti segít­ségét és dr. Rózsa György művészettörténésznek a lektori véleményében kifejtett tanácsait, amelyeket örömmel hasz­nosítottam. 2 DÉRYNÉ emlékezései. I. Bp. 1955. 172-173. 3 CSÁNYI János: Katona József. Társalkodó, 1840. 170­171. végezte; drámaírónk és szülei földi maradványainak exhum^lását. Vizsgálatának eredményeit azért szük­séges legalább kivonatosan idézni, hogy Katona alak­jához közelebb kerülhessünk. „.. .a koponyát egyen­letesen sűrű, hátul s főleg a halántékon széjjel álló merev fürtökbe csavarodó, hosszú, vastagszálú, gesztenyebarna haj borította... Koponyája nagy, magas, rövid s főleg hátul igen széles. Űrtartalma 1650 köbcentiméter, ami 1569 gr. agyvelősúlynak felel meg. Katona.. . koponyájának kapacitása, vala­mint agy velejének súlya és nagysága tetemesen felül­múlta az európai férfiátlagot. (1500 köbcentiméter kapacitás és 1350 gr. agyvelő) ...a koponyatető elég lapos, közepe táján gyenge homorulattal, majd hátrafelé mérsékelten emelkedik s azután hirtelen ka­nyarulattal megy át a lapos nyakszirtbe. Általában a költő koponyájának meglehetősen gyermekies alakja van s oldalról nézve agykoponyája feltűnően nagy arckoponyájához képest. . . . Homlokdudorai igen közel feküsznek egymáshoz . . . Homloka elöl kes­keny, középmagas, de elég domború, hátrafelé pe­dig hirtelen szélesedő . . . Szemöldöke vékony s ala­csonyan, vízszintesen fekvő, bajusza kicsi és elég rit­ka. . . . Csontos szemöldívei gyengén fejlettek és ala­csonyan foglalnak helyet. . . . Arckoponyája kicsi, alacsony, széles. Feltűnő a szemüregek kicsinysége s a szemgödrök közötti orrgyökrészlet szélessége. Az orrgyök különben lapos, az orrhát rövid, erősen ho­morú. Az orrüreg és orrnyílás igen alacsony s elég széles. Orrsövénye balra görbült . . . kicsiny szemei, rövid, homorú hátú, széles cimpájú orra volt. . . . Kü­lönösen szembetűnő vonása Katona József arcának az orr alatti fogmederrésznek alacsony volta és főleg annak rézsútos előre állása, ami a koponya profil ké­pén igen jól látható. Az arc fogmedri részének ezt az előreállását még jobban fokozták a kiálló nagy, széles 119

Next

/
Oldalképek
Tartalom