Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Gaál K.: Divat vagy népművészet

a gazdagabb városiak vették. A második csoport fé­sűi (Nr. 14—25) a félegyházi középosztály számára készültek, a legegyszerűbbeket (Nr. 26—40) a divat után igazodó szegénység is meg tudta fizetni. Ugyanezt az ár szerint kialakult minőségi különb­séget találtam meg Ausztriában is. Amikor az Amerikában feltalált bakelit 1900 körül átkerült Európába, lehetővé vált, hogy a kézimunká­val készült fésűket műanyagból préseljék. Az olcsó tömegáru mindenki számára elérhetővé vált, és meg­szüntette a szociális különbségeket ezen a téren. Ami­kor az első világháború után a női hajviselet megválto­zott, megszűnt a kontyfésű szerepe is. A történeti néprajz módszerével megállapíthatjuk, hogy Váradi Ferenc divatáru- készítő volt. Képessége, és vevőkörének anyagi helyzete szerint díszített árut állított elő. Ez az áru nem volt népművészet, hanem az európai divatminták visszaadása. A fésükés^ités A kézimunkával készült fésűkön végzett munkák a következő sorrendben történnek. I. A s^arubes^er^és : 1885-ig a helybéli mészárosoktól. Később a kecskeméti mészárosoktól és tímároktól szereztük be, sőt utóbb már Nagykőrösön a timárok és kereskedőktől: Megjegyzem, hogy akkor már a mészárosok a bőrrel együtt adták el a szarukat kiló­számra, mivel úgy többet kaptak érte. — Az 1882 évig a K.k.Félegyházán, sőt bárhol is, az apróbb szárú kivételével, 10—12 krajczár drb. volt kapható, 1/4 részben magyar ökörszarvval keverve. Pár évvel később a magyar ökörszarú drb. már 35, 40—50 kr. A szép magyar tehén szárú drb. pedig 10—12 krz. volt és igy évről évre drágább lett a szárú, sőt itt helyben csak a szíjgyártóktól lehetett néhány darabot kapni: az 1890 es években már a ma­gyar ökör szárú drb. 60 krz. volt. A magyar tehén szárú szebb drb. 20 krz. volt és somásabban csak Budapesten a nagykereskedőknél lehetett kapni: Az 1900 évben az ökörszarú drb. 1 flrt. volt, a magyar tehén szárú pedig 40 krz. drb.— Az apróbb t.i. (Sveiczer faj) és a 2—3 éves magyar fiatal szárú drb. már 10—15 krz. volt, holott azelőtt reáadásként hoz­tuk el.— A háború első két évében az üzlet pangott, de már 1916—1917 50—60 korona volt drb. és csak Budapesten lehetett kapni;— 1918—19 évben már 100—120 kor. volt a magyar ökörszarú. 1920 évben ugyanazon szárú ára 160 kor. volt drb., sőt a csekély apró szárúnak 60—70 kor. volt kilója.— A szárú be­szerzéséről még megjegyzem, hogy bivalyszarút Er­délyországból hozattam többször. II. Már a szárút beszereltük: és hozzáfogunk a fésű készítéséhez. A szarukat behordjuk a műhelyben, előzőleg a csontot kiverjük baltával, azután egy pál­cával megmérjük az üres rész hosszát. Belátás szerént több darabra elfűrészeljük a hozzávaló fürésszel, né­metül sróds^ag. Azután nagy vasfazék vagy üstbe bele­rakjuk, telehordjuk vízzel s alá erős tüzet gyújtunk. Egy óra hosszat forrni hadjuk, s akkor kezdődik a préselés. Vékonyra hasogatott száraz fa, szabadtűzhelyen vagy kandallóban egész nap ég, sőt egész héten. A szárú darabok jól megfődtek, darabonként vagy nyársra tűzve a szüntelenül égő lángon addig forgat­juk, mig kellő puha lesz. Levéve a nyársról, a kellő helyen a felvágó késsel snit^er felvágjuk.— Mindkét kezünkben 1 — 1 nagy présfogó és beleillesztjük a vá­gásba a fogók egyik ágát. Óvatosan szétterítjük a me­leg darabot s a fogóban erősen tartva még bemele­gítjük. Azután befogjuk a nagy préssatuba s ott kihűl, mig a következő darab Ш. már tábla be lesz fogva. Ezen munkálat igy tart, még az egész anyag készle­tünket fel nem préseltük. A préselést elvégezve, ki­választjuk az elhasitandó táblákat s azokat kétfelé hasítjuk, azután az összes táblákat faj szerént kiválaszt­va, száradás végett a padlásra hordjuk. Kellőleg kiszáradva, akaratból I. kontyfésüt ve­szünk munkába — bizonyos mennyiséget lehozunk a műhelybe —. Nagyság szerént, némileg felrajzoljuk s a kivágó fűrésszel, aus^sneidpogen leszabjuk. Bizonyos ideig vizben áztatjuk. Amelyik darabnál szükséges, a kifaragó baltával phauhackel kifaragjuk, azután a ki­vakaróval krat^er kivakarjuk, némileg egyenlőre. Azu­tán a mühelykonyhán vasedényben égő faszéntüzre jön. Addig forgatjuk a parázson mig puha lesz, akkor fadgyú vagy olajjal bekenjük s azután a finomító me­leg vasfogóba illesztve a préssatuba erősen beszorítva 5—10 másodpercig a meleg fogóban, kvetsc^ange tart­juk. Ezután puhább lesz az anyag. Elveszti a nyerses­ségét és a fehér színét, átlátszó lesz. A meleg fogóból kivéve és még puhábbra melegítve a sima vastáblák közé tett ágyra bettel lesz fektetve s egyenesre lesz nyomva a préssatuban. Ezen munkálat minden darab­bal külön történik. 215

Next

/
Oldalképek
Tartalom