Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Bárth J.: Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez

panaszkodott, hogy Habram István kalocsai káplán a „mártziusi napok óta bántalmat bántalomra hal­mozva nem szűnik meg az egyház főpásztorai, az egyházi fegyelem és egyéb egyházi institutiok ellen a legvakmerőbb nyilatkozatokat tenni". 77 Márkus Lajos hajósi plébános is hosszú magyarázatokban mentegetőzhetett később azért a felszólalásáért, ame­lyet az 1848. augusztus 30—31-én tartott „egyház­megyei tanácskozmányon" mondott el, és amelyben elítélőleg szólt az egyházmegyei „kormány által már olly számtalanszor gyakorolt gőgös zsarnokságról". 78 A forradalmi közszellem diktálta lázadásban Sörös Imre érseki könyvtáros ment el legtovább, akiről azonban majd a következő fejezetben szólunk részletesebben. 1848 nyarán és őszén sorra érkeztek a kalocsai érseki hatósághoz azok a levelek, amelyekben egy­házmegyei káplánok bejelentették „hadi pályára állá­sukat". 79 Különösen az egyházmegye déli, szerbek által veszélyeztetett területein akadtak szépszámmal olyan káplánok, akik a „hazát fenyegető körülmé­nyektől áthatva" beléptek a honvédseregbe. Egy ré­szük tábori lelkész lett, más részük viszont fegyverrel harcolt a császári erők és bérenceik ellen. Katonának állt a kalocsai papnevelő szeminárium teológusainak többsége is. 80 A megmaradtakkal Bende József sze­mináriumi tanfelügyelő hajtotta végre a fentebb már említett nevezetes paksi akciót 1849 márciusában. Sörös Imre élete és forradalmi prédikációja 1849. június 21-én A forradalom és szabadságharc kalocsai történeté­nek legnevezetesebb eseménye 1849. június 21-én kö­vetkezett be. Ezen a napon tartotta a székesegyház­ban híres forradalmi prédikációját Sörös Imre érseki könyvtárnok. Sörös Imre 1817. október 13-án született Dunaföld­váron. 81 A pesti egyetemen tanult, majd néhány évi gakovai káplánkodás után Pesten a „Religio és Ne­velés" с folyóirat szerkesztői segédnöke lett. 1845­ben azonban maga kérte, hogy mentsék fel ebből az 77 Uo. 1848/1187. 78 Uo. 1848/1482. 79 Például KÉL. I. Szsz. jkv. 1848/1604, 1737. — 1848/591. 80 WINKLER 1934. 31. 81 SÖRÖS Imre életrajzi adataira: KÉL. I. Pers. SÖRÖS Imre. állásból. Nyugalmas vidéki káplánságot kért az ér­sektől, ahol felkészülhet a „theológiai tanári koszo­rú" elnyerésére. Ügy látszik az érsek nagyon párt­fogolta a kiváló tehetségű fiatal papot, mert kápláni állás helyett az Érseki Könyvtár könyvtárnoki tiszt­ségével jutalmazta. Ez a kinevezés nagyban elősegí­tette Sörös Imre forradalmárrá válását. A könyvtár­ban rendelkezésére állt a megelőző évszázadok haladó nyugat-európai irodalmának legjava. О valószínűleg nem késlekedett élni a lehetőséggel, hanem igyekezett minél jobban elsajátítani az angol materialisták és a fran­cia felvilágosodás íróinak filozófiai nézeteit. Legaláb­bis nevezetes beszédének szövege erről tanúskodik. Sörös Imre forradalom alatti tevékenységéről keve­set tudunk. Winkler szerint a kalocsai olvasóegylet illetve később a „Szabadság Társasága" elnevezésű helyi szervezet elnöke volt és ezekben az egyletekben lázító beszédeket tartott. 82 Valószínű, hogy Sörös Imre 1849 elején már ismert lehetett rebellis magatar­tásáról, mivel Gyulai Gaál Eduárd császári biztos 1849. március 24-én állásából való elmozdítását és elfogatását kérte az érsektől. Nádasdy érsek feltehe­tőleg kényszeredetten felmentette állásából Sörös Im­rét és a másik keresett személyt, Bende Józsefet. A megszállók diktálta döntést ímmel-ámmal mint „történt dolgot" tudomásul vette a szentszék is, de a keresettek elfogatásától a gyakorlati nehézségeken túl elvi okokból is elzárkózott. 83 Úgy látszik azon­ban, hogy az állásvesztés időleges volt, és csak a császári megszállás napjaira szólt. A magyar uralom beköszönte után ismét visszatérő Sörös Imre újra érseki könyvtáros lett, mert még 1849 júliusában, tehát híres prédikációjának megtartása után is e tiszt­ség viselőjeként emlegették. 84 A szabadságharc bu­82 WINKLER 1927. 63. — (Sajnos Winkler több olyan kérdés­ben is tévedett Sörössel kapcsolatban, amelyek világosan ki­nyomozhatok az Érseki Levéltár perszonális iratainak ta­nulmányozása során ,így pl. Sörös elfogatásának és elíté­lésének időpontjában). — Az olvasóköri elnökséget emlí­ti egy kései visszaemlékezés is. (Paphonvédek 1892. 71.) 83 KÉL. I. Szsz. jkv. 1849/299. 84 SÖRÖS Imre júl. 3-án panasszal fordult a szentszékhez amiatt, hogy fizetése nem rendszeres, hanem a könyvtári alapí­ványok hitelbe vevőinek befizetéseitől függ. (KÉL. I. Szsz. jkv. 1849/622.) A júl. 17-i szentszéki ülés határo­zata értelmében teljesítették kérését. Kiutaltak számára fizetés gyanánt 435 Ft-ot a Kollonicz pénztárból. Ugyan­ezen az ülésen figyelmeztették, hogy a könyvtár számadá­sában kisebb számolási hibák vannak. Jóval fontosabb volt az az utasítás, amely szerint ezentúl ,,a beszerzendő új könyvekre a főkáptalannak mindig javaslatot tegyen". (Uo. 1849./654.) 238

Next

/
Oldalképek
Tartalom