Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Petri E.: A kecskeméti görög kereskedők története a XVIII. században

PETRI EDIT A KECSKEMÉTI GÖRÖG KERESKEDŐK TÖRTÉNETE A XVIII. SZÁZADBAN Az utóbbi két évtizedben számos apró cikk, valamint résztanulmány foglalkozott a görög kereskedők magyarországi térhódításával. A részletkutatások összefoglaló tanulmánnyá érése jelentős felfede­zéseket sejtet, s a legfontosabb kereskedő-kompániák történetének kimunkálása egy-egy szakasz ezen az úton. Az említett publikációkból kiindulva kíséreltem megközelíteni a kérdést, az eddig végzett kutatások részeredményeit összevetve az egyik legjelentősebb magyarországi kereskedő-központban — Kecske­méten — élő görögök történetét dokumentáló iratok­kal. A mérleget megvonni igen nehéz a tapasztalatok sokrétűsége, összetettsége folytán. Az általam felhasznált irodalom többnyire fenntar­tásokkal kezeli a görög kereskedőket, s szellemtörté­neti alapon állva általában azonosítja magát a kor levegőjéből ellenük áradó gyűlölettel. Aki pedig szembeszáll ezzel a felfogással, az rendszerint az ellenkező végletbe esik, hiszen olyan esetben is vala­miféle „hazafiúi szellemet" vél az idegen kereskedők­ben felfedezni, amikor csupán kereskedelmi érdekről lehet szó. A legnagyobb problémát a legnagyobb eredményt hozó levéltári anyag jelentette. Az idevonatkozó iratanyag legdöntőbb része a Bács-Kiskun megyei Levéltár őrizetében van. Az 1930-as években Kecskeméten még fellelhető igen értékes iratanyagot kutatásom idején már nem tudtam felhasználni, mert jelentős részben elvesztek vagy elpusztultak. Különösen fájdalmas veszteséget jelentett az igen értékes adatokat rejtő XVIII. századi városi jegyzőkönyvek hiánya. Ezek tartalmáról néhány vonatkozásban tudósít az elmúlt 100 évben keletkezett helytörténeti irodalom, de sajnos (az iratok kutathatatlansága miatt) már teljesen formális­sá vált jegyzetek utalnak az idézett irat levéltári jel­zetére. Ez az oka annak, hogy a Kecskeméttel foglal­kozó helytörténeti irodalom igen értékes adatok egyedüli, szinte klasszikus forrásává vált. A város történetírója (a XIX. századbeli monográ­fia szerzője) igen hasznos munkát végzett, mikor az azóta megsemmisült városi jegyzőkönyvekhez ma is használható tárgymutatót, kivonatot készített, így legalább rekonstruálható nagy vonalakban az elve­szett sorozat tartalma. A Pest megyei Levéltárban található iratanyag felkutatását megnehezítette az a tény, hogy a görögök történetére vonatkozó iratok a jelentős mennyiségű Acta Miscellania, Politica et Antiqua sorozatból ke­rültek elő, az igen kevéssé használható elenchus, vala­mint az anyag közelségből adódó előnyök kihasz­nálása eredményeképpen. A felhasznált források többnyelvűsége is megnehe­zítette a téma feldolgozását. Legtöbb nehézséget az iratokból előkerült személynevek azonosítása okozta, hiszen egy névnek minden előfordulásnál más, de sokszor egymástól teljesen eltérő variánsai kerültek elő a különböző időpontokban. A görög vezeték­nevek helyett (ha ugyan megállapítható, hogy melyik a vezetéknév) sokszor a becenév (szintén sok válto­zatban) van feltüntetve, de számos esetben a vezeték­név helyén csupán a nemzetiségre utaló „Graecus" szó található. Ha pedig azonosíthatók a nevek, akkor sem lehet [bizonyosat tudni afelől, vajon ez egy és ugyanazt a személyt, vagy már egy másik generációt jelöl-e. A helyenként feltüntetett életkor (az össze­írásoknál) meglehetősen kevés és pontatlan, esetleg ellentmondó adatot szolgáltat az azonosításhoz. Az összeírásokban az István és Konstantin név cserél­getése éppúgy szokásos volt, mint ahogy az Athana­ziosz és Thomasz neveké is. A probléma szinte meg­17

Next

/
Oldalképek
Tartalom