Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Lóránd N.: Adatok Bács-Kiskun megye gyógyszertári hálózatának kialakulásáról és neves gyógyszerészeiről

lása után jött létre Pest-Pilis-Solt-Kiskun, vármegye, az ország legnagyobb megyéje. A felszabadulás utáni újabb területrendezés során I. Az egészségügyi körülmények alakulása Ennek, a történelem során oly sokféle változáson átment területnek egészségügye és betegellátása is legalább olyan vál­tozatos múlttal rendelkezik, mint területének határai és köz­igazgatási viszonyai. A helytörténeti kutatók leginkább a települési adatok, nép­rajzi hagyományok felderítésével és a vizsgált helység politikai, társadalmi, művelődéstörténeti és szellemi kultúrájának múlt­jával szoktak foglalkozni. A felsorolt és kétségtelenül igen fon­tos kutatási területek mellett azonban megfeledkeznek az egész­ségügyi kultúra kialakulásáról, fejlődéséről, illetve annak tanul­mányozásáról és bemutatásáról. Talán azért, mert valami spe­ciális szakterületnek gondolják, pedig amióta ember él a föl­dön, beteg ember is volt és van, akinek gyógyításával, gyógy­szeres kezelésével már a legősibb korban is foglalkoztak. Bát­ran mondhatjuk, hogy az egészségügy, a gyógyítás és a gyógy­szerek története egyidős magával az emberiséggel. Tudott dolog, hogy a gyógyítás és a gyógyítószerek isme­rete, tudományos alkalmazási módja a népek kulturális szín­vonalának egyik fokmérője. A napjainkban egyre jobban fej­lődő néprajzkutatás művelői isvoltaképpen akarva,nem akarva, lépten-nyomon találkoznak ilyen emlékekkel és munkájuk szo­rosan összefügg a gyógyítás múltjának kutatásával is. Számos régi népi emlék, szokás, babonának tartott hagyomány, növé­nyekhez fűzött név és monda eredete vezethető vissza az egy­kori gyógyítás ősi emlékeihez. Sokszor felismerhető — a múl­tat kutatva olyan, csak kuruzslásnak tartott— felcser, chyrurgus vagy sebészborbély tevékenység, melyet később elismertek. Abban a korban elismert gyógyítók kiváló tudományukat gyak­ran merítették a nép tapasztalt öregeitől, azoknak is homályba vesző táltosi, sámáni hagyományaiból. A vallás misztikuma és a gyógyítás még a kereszténység elterjedése során is sokáig összetartozott. A XI— XIII. században a papok, szerzetesek külföldön szer­zett ismereteik alapján kezükbe vették a gyógyítás, a gyógyszer­készítés tudományát és az általuk alapított kolostorokban, rendházaikban kórházakat, gyógyszertárakat létesítettek és tar­tottak fönn. A XVII— XVIII. század gazdag természettudományos fel­fedezései világszerte döntő kihatással voltak az orvostudomány és a gyógyszerészet fejlődésére is. Hazánk közegészségügyére a XVIII. században legnagyobb újítást e téren a magyar királyi helytartótanács létrehozása és a nagyszombati egyetem orvosi karának megszervezése hozott. A helytartótanácsot 1723-ban létesítették. Működése idején egészségügyi intézkedések egész sorát hozta és hajtotta végre. Ezek közé tartozik az 1738-ban életre hívott egészségügyi bizottság, melynek egyik legfonto­sabb feladata volt az akkoriban fenyegető járványok elterjedé­sének megakadályozása. A helytartótanács 1752-ben elrendelte, hogy a törvényhatóságok szervezzék meg a megyékben, illetve a szabad királyi városokban a „városi physicus ordinarius"-j ennek a megyének déli részét vonták össze Bács­Bodrog megye északi részével, amiből a mai Bács­Kiskun megye alakult ki. állást, melynek feladatai közé sorolta a gyógyszertárak időszakos ellenőrzését is. Elrendelte továbbá, hogy ahol nincs, ott leg­alább a megyeszékhelyeken állítsanak fel gyógyszertárat. 1748­tól magának tartotta fenn a gyógyszertárak adományozásának jogát, majd 1759-ben elrendelte, hogy a gyógyszerész a megyei orvos előtt köteles vizsgát tenni és csak ezután válik teljes jogú gyógyszerésszé. Meg kell állapítanunk azonban, hogy a helytartótanácsi intézkedések sok esetben megyei ellenállásba is ütköztek. Az elmaradott, kizsákmányolt tömegeket pedig a sok hábo­rúskodás és a pusztító járványok tizedelték. A hiányos egész­ségügyi ellátás a népi öngyógyítást és a kuruzslás elterjedését szinte kikényszerítette. Az életkörülmény természetesen döntő módon befolyásolta az akkori egészségügyi viszonyokat. Szak­képzett gyógyító csak elvétve akadt, azt a néhányat, aki valami­féle jó hírre tett szert, főembereink saját udvartartásuknak ki­sajátították, külön udvari gyógyszerészt, orvost alkalmaztak. Ha nagyon szükséges volt, szorultságból vagy barátságból egy­másnak még „kölcsön" is adták őket. Dr. Murányi egy ilyen esetet ír le az 1500-as évekből, amikor II. Lajos király udvari orvosát és a gyógyszerek tökéletesebb elkészítése érdekében még gyógyszerészét is elküldte a beteg kalocsai érsekhez. A királyi udvarnál pedig a hirtelen megbetegedett velencei követ napokig nem tudott sem orvoshoz, sem patikushoz jutni. Ugyancsak e munkában olvashatunk Csáky bíboros, kalocsai érseknek az 1700-as években élt kitűnő háziorvosáról, Hermann Andrásról is, aki egy besztercebányai gyógyszerésznek volt a fia és 1717-ben a Hallei Egyetemen szerezte meg oklevelét. Sok hazánkfia tanult abban az időben külföldön, ami nem annyira divat, mint inkább kényszerűség volt, mert jelentősebb tudományra idehaza nemigen lehetett szert tenni. Erről tanús­kodik többek között a Kecskemét Városi Levéltárban talál­ható Matolch Pál gyógyszerész kérvénye is, melyet 1731-ben nyújtott be a kecskeméti Városi Tanácshoz. Megtudhatjuk be­lőle, hogy akkoriban egyes városoknál szokásban volt kül­földre küldeni anyagi támogatással a tanulni vágyó orvos-, vagy gyógyszerészjelölteket. Ennek ellenében viszont arra kö­telezhették visszatértük után őket, hogy ott települjenek le és ott folytassák praxisukat, ahol őket anyagilag ilyen módon tá­mogatták. A kérvény néhány részletét érdekesnek vélem idézni: „Tekintetes Nemes Tanács. Erdemeim felett való nagy jó Uraim. Mivel az egész Nemes Apothecarusi Hivatal, el estünk után reánk szállott sok Nyavallyáknak orvoslása, úgy az egész Test egészségének meg tartására Isten és emberektül szerez­tetett . . . Azért, ítélem, Tekintetes Nemes Városom Tanácsá­bul erre resolválván Magamat, hogy továbbra is jobban ad contentum perfectionálhassam, eképpen édes Hazámnak hasz­nossan szolgálni tudhassak . . . hogy Hazánkban az Szépidő tőllem haszontalan el ne follyon, minden késedelem nélkül megindulni akarok. De hogy illy költséges, hosszas Utazásom 146

Next

/
Oldalképek
Tartalom