Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 2. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1974)

Balassa I.: Hermann Ottó és Kada Elek vitája a Kecskemét környéki pásztorkodásról

1. Gulyások a cserénynél. 1855. PRÓNAY Gábor: i. m. 1. Rinderhirten beim geflochtenen Lagerschutz. 1855. Gábor Prónay: a. a. O. I. Пастухи у «чсреня» — постройеи кочевых скотоводов. 1855. Габор Пронаи: пит. соч. volt, jó ismeretség, barátság fűzte HERMAN Ottó­hoz. 9 Kettőjük között mégis éppen a Kecskemét kör­nyéki pásztorkodással kapcsolatban éles vitára került sor. Ennek előzményeivel kapcsolatban azt kell meg­említenem, hogy HERMAN Ottó 1893-ban indítvá­nyozta az Ezredéves Kiállításon a pásztorélet részle­tes bemutatását. ,,Noha bizonyos kétkedést tapasztal­nom kellett, mely különösen onnan fakadt, hogy so­kan a pásztorélet fogalmát nem annak tárgyi, hanem inkább élő szokása részéből meritették, a mit a ki­állítható történelmi jelleggel összeegyeztetni alig, vagy éppen nem is lehetett volna". Ennek magától érte­tődő magyarázata az, hogy ekkor a halászatot, éppen HERMAN Ottó alapvető munkája nyomán jól ismer­ték, de a pásztoréletről alig hallott valaki valamit. Mi­vel pedig a gyűjtésre, melyet HERMAN Ottó 1895-ig halogatott, kevés idő maradt, így „ez a rész inkább csak alkalmi gyűjtés eredménye volt s egyelőre még nélkülözi a mélyreható, rendszeres kutatás erősségeit, a melyek a halászatra vonatkozólag úgy tárgyi, mint történeti és nyelvészeti tekintetben oly bőven meg­vannak". 10 HERMAN Ottó gyűjtőmunkáját rendkívül gyor­san végezte, ezért az esetenként nem mentes bizonyos felületességtől. Rendszerint előre értesítette a város polgármesterét, a megye alispánját és érkezése való­ságos ünnep számba ment, fogadással, bankettal és négylovas hintón a pásztorok közé tett kirándulással, így aztán nem mindig sikerült a legalkalmasabb adat­közlőket kiválasztani, direkt kérdéseire pedig rend­szerint igennel válaszoltak a sok úrtól megzavart 9 SZLNNYEY József: Magyar írók élete és munkái 5:781—2. Bp. 1897; MADARASSY László; i.m. V—VII; Magyar életrajzi Lexikon 1:834. Bp. 1967. 10 HERMAN Ottó; Néprajz. In. MATLEKOV1TS S.: Az 1896. évi Ezredéves Kiállítás Eredménye. 5:653. Bp. 1898. 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom