Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 2. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1974)

Dankó I.: Az 1739–40. évi kunszentmiklósi pestis népéletbeli szerepe

DANKÓ IMRE AZ 17 39—40 EVI KUNSZENTMIKLOSI PESTIS NÉPÉLETBELI SZEREPE Kétségesnek látszhat, hogy egy ilyen régi, több mint kétszázéves esemény befolyással bit a ma és a közel­múlt népéletére. Különösen nehéz feltételezni ilyes­mit egyetlen település esetében. A következőkben egy irat kapcsán arról adunk számot, hogy Kunszentmik­lós hagyományaiban mennyire él ez a régi pusztítás, Az 1739-dik és 1740-dik follyo Siralmas Esztendőknek bizo­nyos Holnapjaiban Nemes Kun Szent Miklósi Hcllységenn által mentt bün ellen gerjedző Erőss bosszú álló Örökkévaló Szcntt Istennek pusztító Dögös itcletibenn élők Számok közül hir­telen ki vágattatott Öregeknek, Iff jaknak és kisdedeknek Laistrotiojok az alább irott mód szeréntt következik annotál­tatván Fiúi Oskolánk Nagy Érdemű Rectora, Tiszteletes Szentt Miklósi Péter Uram által. Pestises gyanuságban megholt Személlyekk Laistratioja. Mensis Junj, 1739. Die 27 Mészáros István fiacskája. 28 a Simon Kovács István fiacskája. Mensis July. 1739. 10 a Kucsorka Jánosnál lévő Arató Leány. 13 a Mészáros István leánya 20 a Kucsorka János fiacskája 26 a Kucsorka János Leánya Mensis August i 1739. 2 a Kucsorka Jánosné Gazda Asszony 6 a Duzmat András béres szolgája 8 a Rákóczi György fiacskája 9 a Czirok János fia 9 a Nagy Gergelly Leánya 9 a Széles András Leánya Az eddig megholtt Személyekk hirtelenvaló elmúlása 's kivált Kucsorka János Házának Pokolvar mérge által lett el pusztu­hogy a község lakosságának Összetételét hogyan, mily mértékben befolyásolta az 1739—40. évi pestis. Az irat, amelyet az alábbiakban betűhíven közlünk 1740-ből való, Szerit miklósi Péter rektor írta és az 1737—1830 között vezetett kunszentmiklósi proto­collum 17—22 lapjain maradt fenn. 1 így szól: lása, Társaságunkat olly vélekedésbenn merítette, hogy már az Urnák öldöklő Angyala köztünk vagyon, a' mint is Fölső Varga István Uram Házában legelőbben is adta ki magát a' gugában való halálozás; melly hirül esvén az időbenn köztünk lakott Districtualis Kapitány Földvári András Uramnak, hogy a' Királlyi Kegyelmes parancsolatnak eleget tegyünk, Kucsorka János, Varga István, Jóború Kelemen, Boros János és több Lakosokk is Házaikat bé pecsételtetvénn az életbenn marad­takat Szállás Kertjeikbenn kimenni parancsolta. S ekképenn Sequestratiot Véllünk edgyütt fel állítatni kivánt. Minthogy pedig az Urnák csapása Napról Napra erőtt vett ugy annyira, hogy majd minden Házbann az öldöklő Angyalnak jelenlétének nyoma láttatott a' Sequestratio el mulvánn a' Hóltt Személlyek nem egyéb Halotti pompával, hanem csak ének Szóval temet­tettek. Mensis August'/ 1739. 18 a Varga István öt esztendős Leánykája. 19 a Vecsei Apró Gergelly Leánya a Varga Mihálynál 21 a Boros János Leánykája 22 a Lóki Gergelly Gazda 23 a Rákóczi György Seller 24 a Jóboru Kelemen fia Mihály Gazda 24 a Kocsis Boros János Gazda 25 a Baki György Nőtlen Gazda Legény 27 a Széles András Leánykája 27 a Czirok János fiacskája 28 a Kis János Leánykája 30 a Tamás István fia 17. észt. Gazda Legény. 30 a Póka András Öcsé béres Szolga 1 Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét. Kunszentmiklós levéltára. 365

Next

/
Oldalképek
Tartalom