Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 2. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1974)

Bárth J.: Migráció és kontinuitás egy Duna-melléki táj népesedéstörténetében

BARTH JÁNOS MIGRÁCIÓ ÉS KONTINUITÁS EGY DUNA MELLÉKI TÁJ NÉPESEDÉSTÖRTÉNETÉBEN A KALOCSAI ÉRSEKI URADALOM 1725. ÉVI URBÁRIUMÁNAK NÉPESEDÉSTÖRTÉNETI TANULSÁGAI Az Ordas és Szeremle közötti, Kalocsai Sárköz 1 néven ismert Duna melléki táj települési képe sok változást ért meg a török háborúk két évszázadában. Nagy­számú falu jutott végleges pusztulásra. A megmara­dottak helyzete is bizonytalan volt. Lakosságuk egy része gyakran cserélődött, és a folyamatosan bennük élő nép is többször kényszerült rövidebb-hosszabb ideig tartó erdőbe-költözésre, bujkálásra. 2 A török kiűzése utáni évtized települési képét nehéz rekonstruálni. Egyrészt a délvidéken még tovább tartó háborúk és belső küzdelmek pusztítot­ták állandóan a megmaradt falvakat, másrészt a nép maga is, éppen a földbőség és a rendezettebb, nyugal­masabb életre való törekvés miatt gyakran költöz­ködött. 3 Ez volt az a kor, amikor napról napra változ­hatott a falvak lakossága, sőt maguk a falvak is eltűn­hettek, átalakulhattak külső hatalmi beavatkozás nél­kül is. 4 Ezekben az években sok olyan faluja volt a Kalocsai Sárköznek, amelyeknek történetét az össze­írások alapján lehetetlen követni és megérteni. Ha egy évet kiemelünk az összeírások sorozatából, és az ott megismert falunévsort összevetjük egy másik összeírással, néhány év elmúlása alatt is jelentős vál­tozásokat tapasztalhatunk. Olyan falvak, amelyeket előzőleg lakott helyekként tűntettek fel, a következő felvételkor már pusztán alhattak. Ugyanúgy, az előbb elpusztultnak nevezettek népes helyként szere­pelhettek. Ez a nagy mozgékonyság különösen a délebbi vidékeken volt tapasztalható, ahol összefüg­gött az új nemzetiségi viszonyokkal. A változó falvak egy részének lakói itt rácok voltak, akik nem tekin­tették, illetve gyakran nem is tekinthették végleges lakóhelyüknek éppen meglevő telephelyüket. Ha az 1696. évi összeírás adataiba betekintünk, azt láthatjuk, hogy a Kalocsai Sárköz területén Bátya, Bogyiszló, Szentbenedek, Dusnok, Csanád, Fájsz, Foktő, Kákony, Kalocsa, Kara, Ordas, Pandúr, Sükösd, Szeremle, Úszód, Varajt szerepelnek lakott helyként. 5 Ez azonban csak egy villanásszerű kép, egy adott pillanatban rögzített helyzet, amely a való­ságban egyáltalán nem volt maradandó. Három év múlva, 1699-ben pl. Szentbenedek és Dusnok már újra hiányzik a lakott helyek felsorolásából, míg két új, valószínűleg rácok által lakott, rövid ideig népes falu jelentkezik: Orbátszentgyörgy 6 és Puszta-Kál. 1701-ben Nádudvar is 12 rác lakóval tűnt fel, hogy utána fokozatosan újra elnéptelenedjen, és helyet adjon az érsek által idetelepített németeknek. Ugyan­ekkor az újra népes Dusnokot még magyar nemzeti­ségűek lakták, bár ez a falu később dalmát lett a tőle északra fekvő, ekkor még szintén magyar többségű Bátyával együtt. 1715-re viszonylag stabilizálódott 1 TÁLASI, é.n., 60—61 ; — KATONA 1954; Az erdőkbe menekülésre többször emlékeztek a XVIII század eleji vallomásokban. Pl. "... A Tanú e Világra Fai­szon lett, Buda vételekor az erdőben szejel bujkáltak, ki hoí maradhatott. . ." (KÉL. II. V. 319. 5. f.); Atyátul hallotta, hogy Buda vételekor, mikor a föld népe elfutott Bogyiszló körül az erdőkben lett a világra ..." (KÉL. II. V. 319. 8. f.). (A tanulmány jegyzeteiben^ előforduló leggyakoribb rö­vidítések: KÉL-Kalocsai Érseki Levéltár; II-Uradalmi gazdasági levéltár. Ha a II. után római szám követke­zik, az a „Birtoklási iratgyűjtemény" megfelelő csomó­jára utal.) 3 PETRÓCZI 1965. 101. * KOSÁRY 1965. 15. 5 KOSÁRY 1965, III. táblázat. 6 Orbágyszentgyörgy rácok által történt ideiglenes megnépe­sítéséről vallottak egy 1730. évi hildi perben. (KÉL. X. C. 36. 34—36. 1.) Ugyanitt „Hilda" átmeneti rác megszállá­sára is emlékeztek. Az esményt a tanuk a kuruc háborúk előtti évekre datálták. (U. o. 36. 1.) A kuruc harcok idején előfordult, hogy viszonylag állandóbb délszláv lakosságú helység népe is útrakelt. Pandúrról pl. elmondta 1769-ben egy Michael Vuity nevű, 97 éves, katolikus tanú: „ ... ez előtt circiter 50 és több esztendőkkel, a midőn már az Kurucz háború meg csendesedett, és a Tanú is Panduri helységben, a honnandis a Kuruc^ok elől egész helységbeliekkel megfutamodott, ismitt visszatért volna lakni. . ." (KÉL. II. Határperek O. 18.505.1.) 285

Next

/
Oldalképek
Tartalom