Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 2. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1974)

Égető M.: A szőlőművelés átalakulása a századfordulón a Solt-Vidéken

ÉGETŐ MELINDA A SZŐLŐMŰVELÉS ÁTALAKULÁSA A SZÁZADFORDULÓN A SOLT-VIDÉKEN Az alábbi dolgozat „Az Alföld és a Dunántúl szőlő­művelésének kapcsolata" с egyetemi doktori disszertá­ció részlete. A dolgozat egésze a következő témakörö­ket öleli fel: I. A téma körülhatárolása. (Földrajzi viszonyok, történeti háttér, a hódoltság alatti kontinuitás kérdése.) II. A szőlő szerepe a parasztgazdaságban a XVIII. század elejétől a jobbágyfelszabadításig. III. Szőlőmüvelés és borkészítés a racionalizálás előtt. 1. A művelés technikája 2. A feldolgozás technológiája 3. Tárolás IV. A szőlőművelés átalakulása a századfordulón. 1. Védekezéssel kapcsolatos eszközök és eljá­rások. 2. A racionalizálás eredményeképpen alkalmazott eszközök és eljárások. V. Szőlőművelés és árutermelés a kapitalizmus korá­ban. Az összehasonlítás a Magyarországi Dunaszakasz középső része két partján, a Solt-vidéken és a Duna­földvár-Paks vidékén folyó szőlőművelés vizsgálatá­val történt. A homoki kultúrával mutatkozó kapcso­latok feltárása érdekében Kunszentmiklóst, Szabadszál­lást, Fülöpszállást, Izsákot vontuk a vizsgálódás körébe (L. térképmelléklet.) A Solt-vidék (Dömsöd, Dab, Tass, S \alkszent 'mar­ton, Dunavecse, Apostag, Dunaegyháza, Solt, Harta Dunapataj, Ordas) nem tartozik a monokultúrás ho­moki szőlő- és gyümölcstermelő körzetbe. A vi­szonylag korán meghonosodott szőlőkultúra 1 szer­vesen illeszkedett bele az önellátó paraszti termelésbe. Ennek megfelelően erős hagyományszerűséggel pá­rosult. A Tolna megyei Dunaszakasz tárgyalt mezővárosai és falui (Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Paks, Duna­szentgyörgy) korán bekapcsolódtak a borárutermelés­be. 2 A hódoltság végére erős visszaesés volt tapasz­talható, amit a XVII— XVIII. század folyamán le­játszódó háborús események még csak fokoztak. A XVIII. században ismét fellendült a szőlőművelés, s a század végére itt is a jobbágygazdaság szerves ré­szévé, sőt árutermelés alapjává vált a szőlőbirtok. A disszertáció célja egyfelől annak a kérdésnek a megvilágítása volt, hogy milyen szerepet játszott a szőlőbirtok vizsgált területükön a jobbágy- illetőleg parasztgazdaságban a XVIII. század elején nyíló új korszakban. Hogyan alakult ez a kapitalizmus kibon­takozása korában változó konjunktúrák és dekon­junktúrák időszakában. Másfelől megkíséreltük fel­tárni az Alföld és a Dunántúl e sajátos átmeneti területén folyó szőlőművelés jellemző vonásait. Az egymás mellett élő, löszre és homokra telepített kultúra művelési sajátosságait, valamint azt, hogy milyen változásokat hozott ebben a századfordulón végbement racionalizálás. Mivel a terület szőlőkul­1 A Solt-vidék községei közül Dömsödön a mohácsi vesz előtti időben említenek szőlőket. (Makkai László 1958:1. 65.) A XVI. század közepéről Patajról is tudjuk, hogy bort termesztettek. (Velics—Krammerer 1886—1890: I. 195.) Bár a XVIII. század előtti időkre egyelőre több adat nem került elő, s az említett két pont a szőlőtermesztés szempontjából sokkal kedvezőtlenebb helyzetben van, mint Solt, feltehetjük, hogy pusztán anyaghiány okozza, hogy a solti szőlőkről ebben az időben még nem tudunk sem­mit. A conseriptiok a régi, népes — többé-kevésbé kontinu­ensnek tekinthető — településeken (Dömsöd, Dunavecse, Solt, Dunapataj) a XVIII. század elejétől számontartanak szőlőket, a század közepére pedig valamennyi Solt-vidéki községnek van már szölleje. Ezek részben régi szőlők felújí­tásai, részben pedig új ültetések voltak. PmL.Cp.II.1715 .— Cp.I.3.1720.—Cp.I.4.1728.—Cp.11.148—b.1731—32.— Cp.II.195 —C.1744.jelzetű conseriptiok megfelelő helye a Pest megyei Levéltárban. (PmL.) Irodalomban: Petróczi István 1965:115. — Wellmann Imre 1965:182. ifj. SZAKÁLY Ferenc 1969:35. 133

Next

/
Oldalképek
Tartalom