Horváth Attila – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 1. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1972)

A. Mócsy: A római-batbár szomszédság utolsó évszázada hazánk területén

árok egyes szakaszai ekkor már elvesztették jelentő­ségüket. A Tiszántúlon a régészeti emlékanyag is erő­södő germán jelleget mutat. 41 Constantinust ezek az események és folyamatok győzhették meg arról, hogy vissza kell térni a limes erődítésének kitaposott útjá­ra. A szarmata föld katonai megszállását ugyan nem adták fel, hiszen a két barbaricumi erődítmény szere­pel a jóval későbbi Notitiában is, de ellentétben Dioc­letianus és Galerius elgondolásával, súlyt helyeztek a dunai erődláncolat kiépítésére. Eddigi adataink csakugyan amellett szólnak, hogy a pannóniai limes későrómai korának legnagyobb építkezései Constantinus alatt folytak. Mai ismerete­ink szerint e korban építették a táborok messze ki­ugró legyezőalakú saroktornyait, valószínűleg ezzel egyidőben falazták el a limestáborok kapuit hatalmas méretű kiugró tornyokkal, s valószínű, hogy az újonnan épült, többnyire magaslati erődök jórésze is Constantinus műve volt. Az erődláncolatot a régészeti kutatások eddig nyert adataiból következtetve inkább a szarmata fronton sűrítették, beleértve a Dél-Alföld­del határos pannóniai és moesiai határszakaszt is, mint Pannónia germán határszakaszán. Kérdéses ugyanakkor, hogy a Dunakanyar rendkívüli méretű megerősítése csupán abból következő látszat-e, hogy a legtervszerűbb limeskutatás, Soproni Sándor két évtizedes munkája épp itt folyt, vagy pedig különle­ges okai voltak e kanyargós Duna-szakasz kivételes méretű megerősítésének. Constantinus nyilvánvalóan nem elégedett meg a limesépítkezések újbóli előtérbe helyezésével és a tet­rarchiától örökölt részleges barbaricumi megszállás fenntartásával. Valószínű, hogy szerződéses viszonyt alakított ki az Alföldre települt germán törzsekkel is, bár közvetlen forrásadataink erre vonatkozólag nincsenek. Azonban 334 után egy csaknem negyed­százados békeidőszak következett, ami átfogó szerző­désrendszer nélkül elképzelhetetlen lenne. Sem a ger­mánok, sem a szarmaták nem éltek vissza a 350—351 évek belpolitikai válságával, amikor a döntő ütközet épp Pannoniában, Mursa (Eszék) mellett zajlott le. Hasonló helyzetben másutt és más időben gyakran válságos külpolitikai fordulattal kellett Rómának szembenéznie. Mint láttuk, a Kárpátmedence késő­római történetében a háborúk kiváltó oka nem a ró­mai-barbár ellentét, hanem a barbaricumi népek egy­más közötti viszonyában beállott változás volt. A 334-ben kialakított új szerződésrendszer minden jel szerint elég sokoldalú volt ahhoz, hogy nagyobb meg­rázkódtatások esetén is teherbírónak bizonyulhatott. Épp ezért nem valószínű, hogy az ifjú Constans császár által felvett Sarmaticus jelző 42 számottevő győ­zelem jele lett volna. 339-ben Constans Pannoniában is látogatást tett, 43 harci cselekményekről azonban értesüléseink nincsenek. Könnyen lehet, hogy az idő­sebb testvéreivel rivalizáló fiatal császár harci babér­jait kívánta a jelző felvételével növelni, az sem lehetet­len, hogy —• mint annyiszor máskor — az uralom­váltás szolgáltatott okot néhány határmenti barbár népnek kedvezőbb szerződés kicsikarására, s Con­stans egy ilyen diplomáciai válság megoldása után vet­te fel a Sarmaticus jelzőt. Az újabb válság a barbaricum belső viszonyainak felborulása miatt tört ki. 356-ban, amikor II. Cons­tantius nevezetes látogatását tette Rómában, híre jött annak, hogy kvádok törtek Valériába, míg az Alföld déli peremén, Pannónia Secunda és Moesia Prima li­mesét szarmaták rohanták meg. 44 Hogy e támadások pontosan mikorra tehetők, arról alább lesz szó. Tény az, hogy 356-ban már feszült helyzet alakult ki, ami a császárt arra késztette, hogy a következő évben Pannoniába jöjjön. Bizonyítható barbár betörések azonban csak 357-ben voltak, méreteik szintén isme­retlenek. 45 Abból, hogy később fogoly római alatt­valók visszaadásáról is tárgyalni kellett, 46 még nem következik hogy a támadás mélyen a tartományokba hatolt. Egyetlen részletes forrásunk, Ammianus Mar­cellinus e támadásokat igen röviden intézi el, ami amellett szól, hogy inkább következményeik voltak súlyosak, mint maguk a támadások. II. Constantius 357 nyarán jelent meg Pannoniában és tárgyalásokba bocsátkozott a kvádokkal és a szarmatákkal. 47 A következő évek hadi vállalkozások­kal és tárgyalásokkal teltek el, mialatt a császár csak­nem állandóan Sirmiumban székelt. Csak 359 közepén 41 Korek J.—Párducz M., Arch. Ért. 1946—48, 298 skk. Bóna I., Orosháza Története I (Orosháza 1965) 114 skk. 42 H. Dessau, Inscriptiones Latináé Selectae Nr. 724. 43 Seeck, i. m. 187. 44 Amm. Marc. XVI 10,20. v.o. Zosimos III 1,1. 45 Erre vonatkoztathatunk egy éremleletet: Sey K., Folia Arch. 16, 1964, 63 skk. 46 Amm. Marc. XVII 12,16. 47 Zos. III 2,2. Iulian. ep. ad Athen. 279 d. 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom