Merk Zsuzsa (szerk.): A bajai ferencesek háztörténete 1. 1694-1840 - Bajai dolgozatok 12. (Baja, 2000)

Függelék

Irodalomjegyzék 1794/b Smrt prinzvisenoga G. Gedeona Laudona. Buda. 1795 Anrede an die K.u.K. slavonischen Broder Infanterietruppen. Eszék. STOJANOVICS-KÁICH Katalin 1970 A zombori Tóth Kálmán kör. A Hungarológiai Intézet Tudományos Köz­leményei, Nov. 4. sz. 71-78. STOLL Béla - VARGA Imre - VUKOV1CS Sándor 1972 A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Budapest. SZ[ABAD] BAJA MEZŐVÁROSA 1840 Sz. Baja Mezővárosa belső részének rendezési térképe, mint az a 840-dik Évi Május 1-sői elégése után terveztetett s rendeztetett. TIM Térképtár. SZABÓ György Piusz 1921 Ferencrendiek a magyar történelemben. Budapest. SZAKÁLY Ferenc 1981 Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest. 1984 Török uralom és reformáció Magyarországon a 16. század közepe táján. Világosság 25(1984) 1. szám, 51-59. SZALAY László 1861 A magyarországi szerb telepek jogviszonya az államhoz. Pest. SZANISZLÓ Franciscus 1838 Memoria Exc. 111. ac Rév. Dni Josephi Vurum, episcopi Nitriensis, quam occassione solemnium exequiarum die Julii 1838. celebravit. Pestini. 1843 Memoriae exc. ill. ac. rev. dni Petri Klobusiczky... occassione solleniarum exequiarum in metrop. eccles. Colocensis XXX. Aug. 1843. celebravit... Pestini. SZÁNTÓ Imre 1977 Magyarország népeinek harca a török ellen, 1526-1541. AUSz, Acta His­torica, Tom. 61. Szeged. 1980 A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541-1593. Budapest. SZÁNTÓ Konrád 1974 A jászberényi ferences templom története. Budapest. SZARKA Károly 1947 A váci egyházmegye és püspökei a török hódítás korában. Vác. SZÉKELY László 1969 A bajai Ferences rendház iratanyagának részletes leltára a kecskeméti le­véltárban. TIM Adattár 317.72. 1998 A kalocsai érseki egyházmegye északi részének papjai (1782-1799) a Sche­matismus alapján. TIM Adattár 2557.98. SZEKFÜ Gyula 1920 Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Budapest. SZEKFÜ László 1989 Az Árpád-ház kihalásától a Mohácsi vészig. In Kőhegyi Mihály szerk.: Baja története a kezdetektől 1944-ig. Budapest. 77-158. 530

Next

/
Oldalképek
Tartalom