Kőhegyi Mihály (szerk.): Historia Domus Bajensis. Chronik des Franziskanerkonvents in Baja. Band 1. 1694-1840 - Bajai dolgozatok 7. (Baja, 1991)

Literaturverzeichnis

STOJANOVICS, Josephus 1795 Anrede an die K. u. K. slavonischen Broder Infanterietruppen. Eszék [Esseg]. STOLL, Béla - VARGA, Imre - V. KOVÁCS, Sándor 1972 A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig [Bibliographie der ungarischen Literaturgeschichte bis 1772], Budapest. Sz Századok [Jahrhunderte (Historische Zeitschrift)] SZ[ABAD] BAJA MEZŐVÁROSA 1840 Sz[abad] Baja Mezővárosa belső részének rendezési térképe, mint az a 840-dik Évi Május 1-sői elégés után terveztetett s rendeztetett [Sani­erungsplan der Innenstadt des freien Markts Baja, wie er nach der Feuerkatastrophe vom ersten Mai des Jahres 840 entworfen und gere­gelt wurde], TIM Mappensammlung. SZABÓ, György Piusz 1921 Ferencesrendiek a magyar történelemben [Franziskaner in der unga­rischen Geschichte]. Budapest. SZALÀY, László 1861 A magyarországi szerb telepek jogviszonya az államhoz [Das Rechts­verhältnis der serbischen Siedlungen in Ungarn zum Staat], Pest. SZANISZLÓ, Franciscus 1838 Memoria Exc., 111. ac Rev. Dni Josephi Vurum, episcopi Nitriensis, quam occasione solemnium exequiarum die Julii 1838. celebravit. Pestini. SZÁNTÓ, Imre 1977 Magyarország népeinek harca a török ellen, 1526—1541. [Der Kampf der Völker Ungarns gegen die Türken, 1526—1541], Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae; Acta Historica, Tom. 61. Sze­ged. SZÁNTÓ, Konrád 1974 A jászberényi ferences templom története [Geschichte der Franziska­nerkirche in Jászberény], Budapest. SZARKA, Károly 1947 A váci egyházmegye és püspökei a török hódítás korában [Die Diözese Vác (Waitzen) und ihre Bischöfe unter der Türkenherrschaft]. Vác [Waitzen]. SZEKFÜ, Gyula 1920 Három nemzedék. Egy hanyatló kor története [Drei Generationen. Geschichte eines untergehenden Zeitalters]. Budapest. SZEKFŰ, László 1989 Az Árpád-ház kihalásától a Mohácsi vészig [Vom Aussterben des Árpá­­den-Hauses bis zur Schlacht bei Mohács]. In: Kőhegyi Mihály (Red.): Baja története a kezdetektől 1944-ig [Die Geschichte der Stadt Baja von den Anfängen bis 1944], Budapest, 77-158. 512

Next

/
Oldalképek
Tartalom