Kőhegyi Mihály - Solymosné Göldner Mária: Madaras története az őskortól az újratelepítés befejezéséig, 1810 - A Bajai Türr István Múzeum kiadványai 22. (Baja, 1973)

Jegyzetek

63 Thur y József: A török hódítás kezdete Magyarországon. Szá­zadok, 1893. 572. 64 Vanicsek Franz: Spezia] geschieh te der Militärgrenze, aus Ori­ginalquellen und quellenwerken geschöpft. Wien, 1875, I. 26. 65 Verancsics Antal: i. m. II. 26. 66 Georgii Sirmiensis: Epistolae de perditione regni Hungarorum. (Monumenta Hungáriáé Historica) Pest, 1857. I. 25. Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből (Fordította Juhász László). Budapest, 1962. 124. 67 D. J. Popovics: Vojvodina u tursko dóba. H. é. n. I. 189—200. 68 Zermegh Johannes: Rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem Hungáriáé reges commentarius. Amsterdam, S 662. A vonatkozó rész magyar fordítása Geréb László: A hazai osztályharcok irodalma, 1525—1660. Budapest, 1955. 36—38. 69 Károlyi Árpád: Fráter György levelezése. Történelmi Tár, 1878. 501. 70 Gévay Antal: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Österreich, Ungarn, und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhundert. Pest, 1868. I. 42. 71 Szentkláray Jenő: Levelek Csernovics Nenád (Iván cár) a „fe­kete ember” történetéhez. Történelmi Tár, 1885. 506—507. 72 Szmolko Szaniszló: Fekete Iván. Századok, 1883. 14. 73 Iorga Nicolae: Documente privitoare la Istoria Romanilor. Bu­­curesti, 1911. XV/l. 295. 74 Szentkláray Jenő: A dunai hajóhadak története. Budapest, 1885. 100. 75 Iványi István: Lugos és Karánsebes története, 1526—1658. Tör­ténelmi és Régészeti Értesítő, 1876. 25. 76 Szentkláray Jenő: Levelek Csernovics Nenád... — Történelmi Tár, 1885. 510—513. 77 Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralko­dása alatt, 1526—64. Budapest, 1888. 221. 78 Thury József: A török hódítás kezdete Magyarországon. Száza­dok, 1893. 582—583. 79 Fekete Lajos: Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. (Értekezések a tört. tud. köréből XXV. 9.) Budapest, 1940. 4. 80 Varga Ferenc: A szegedi szandzsák és Csongrád megye. Törté­nelmi és Régészeti Értesítő, 1883. 60. 81 Kovács János: Szeged népe. Szeged, 1901. 61. 82 Török Pál: A török birodalom pénzügyei Szulejmán korában. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1932. 67. 83 Verancsics Antal: i. m. I. 290. 84 Matkovics Petar: Putovanje a Verancsiesa g. 1553. u Carigrad. Rád Jugoslavenske Akademije Znanosti i umjetnosti, 1884. 1—61. 85 Az 1555. 3. t. c. Kolosvári Sándor — Óvári Kelemen: Magyar Törvénytár 1526—1608. Budapest, 1899. 383. 86 Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei... Budapest, 1888. 207. 87 Országos Levéltár, Kincstári oszt. Fasc. 103. Nr. 47. 88 Káldy-Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Budapest, 1970. 66—67. 106

Next

/
Oldalképek
Tartalom