Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskemétiek a szabadságharcban I. Szenttamástól világosig (Kecskemét, 1998)

Névmutató

bérében Bécs védelmének irányítója. 1848 november végétől tábornok, de­cembertől az erdélyi csapatok parancsnoka. 1849 tavaszán a császári seregeket kiverte Erdélyből. Májusban Perczel Mór csapataival együtt a Temesközben aratott győzelmeket. Nagy vesztes csatái: júl. 31., Segesvár, aug. 9. Temesvár. Visszafoglalta Dévát, majd emigrált. 1849 őszén mohamedán hitre tért és tá­bornok lett a török hadseregben. 32, 56, 62 Beöthy Ödön (1796-1854) - honvéd ezredes. Ismert reformkori Bihar megyei politikus. 1848 aug. 26-tól a Délvidék, dec. 19-től Erdély polgári és katonai biztosa. 1849. ápr. 7-től a polgári legfelsőbb törvényszék elnöke. 27, 74 Bobory Károly - ceglédi kat. lelkész, a Noszlopy-féle összeesküvés anyagi támogatója. 8 Bori (Bory) Károly - Hadnagy a 6. honvédzászlóaljban. 55, 64 Bossányi Kamill - A tullni utásziskolán végzett, kilépett hadnagy. 1848 júniusától fő­hadnagy a 6. honvédzászlóaljnál, majd ugyanitt százados. 1849 februárjától százados a szegedi hadosztály vezérkaránál. Májustól őrnagy, hadosztály-ve­zérkari tiszt a IV hadtestnél. 16, 17, 33, 68 Bottlik Márton (1818-1883) - Korábban a sajkás határőrzászlóaljnál szolgált. 1848 júni­usától a 6. honvédzászlóalj főhadnagyává nevezték ki, de nem fogadta el. Júli­usban a péterváradi várőrséghez csatlakozott, novembertől az itt alakuló utászosztály főhadnagya, majd századosa. A péterváradi várőrséggel tette le a fegyvert 1849. szept. 7-én. 17, 33, 69 Bölcsföldi (Bölcsföldy) József - Hadnagy a 6. honvédzászlóaljban. 55, 64 Brezoray Imre - A gyöngyösi nemzetőrség parancsnoka, mellette volt segédtiszt 1848 tavaszán Csikány Ferenc, később a 6. honvédzászlóalj főhadnagya, századpa­rancsnoka. 83 Brutus - Julius Caesar fogadott fia az ókori köztársasági Rómában, aki Kr. e. 44. márci­us idusán az összeesküvők élén nevelőapja, a diktátor ellen fordult. 59, 90 Bugát Pál - orvos, a szabadságharc idején a Hadügyminisztérium közegészségügyi osz­tályának vezetője. 77 Bukovszky Péter - Volt cs. kir. tiszt, 1848. aug. 16-tól a 6. honvédzászlóaljnál százados, majd a 14. zászlóalj századosa, később parancsnoka, 1849. július közepén a komáromi várparancsnoksági iroda vezetője. 78 Bulwer - francia író, elbeszélő. Szalkay Gergelye Mechelni hölgy című múvét fordította. 8 Burján (Burián) László - Kecskeméti gyalog nemzetőr. 1848 augusztusában Szentta­másnál súlyos sérülés érte, belehalt. 28, 75 Chateaubriand (1768-1848) - francia regényíró, elbeszélő, politikus, Victor Hugo példaképe. Szalkay Gergely Az utolsó Abencerages с munkáját fordította. 8 Csikány (Chikán) Ferenc (1821-1849) - 184(M6-ig a 48. cs. kir. gyalogezredben szol­gált. 1848 tavaszán Gyöngyösön nemzetőr főhadnaggyá választották, résztvett a nemzetőrség szervezésében és kiképzésében. 1848 júniusától hadnagy a 6. honvédzászlóaljban, amely Veszprémben alakult. Október 3-tól főhadnagy, november 20-tól százados és századparancsnok. Több délvidéki összeütközés alkalmával kitűnt hősiességével. 1849. április 4-én a tápióbicskei csatában esett el. 16, 42, 68, 73, 78, 82, 83 Damjanich János (1804-1849) - Honvéd tábornok. A császári hadseregben szolgált 1820-tól. 1848 júniusától az újonnan szervezett 3. honvédzászlóalj parancsno­ka. Októbertől alezredes, zászlóaljparancsnok, dandárnok a bánáti hadsereg­ben, majd ugyanitt hadosztályparancsnok. 1849-ben a bánáti csapatok, majd a III. hadtest parancsnoka. Egyik legjelentősebb győzelme a szolnoki csata 100

Next

/
Oldalképek
Tartalom