Levéltárak-kincstárak – Források Magyarország levéltáraiból 1000-1686 (Budapest-Szeged, 1998)

A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG (Turbuly Éva)

két sót adnak és minden ökörtől adnak az réven egy-egy pénzt, lótól két-két pénzt. Ha penig üresen jönnek vissza, minden szekértől hat-hat pénzt adnak. Az erdély[i] szekértől, kik sót hoznak azszerént fizetnek az réhven, mint a czithnekiek. Az máramarosi szekerektől, kik sót hoznak, minden szekértől négy-négy sót adnak, az marhától semmit sem. Mikor penig ugyanazon szekerek vissza­térnek, tizenkét pénzzel tartoznak, ha csak négy ökör lészen is az szekér előtt befogva. Az közönséges szekerektől penig, ha hat ló vonsza, tizenkét pénzzel tar­tozik, ha öt ló, tíz pénzzel, ha három, avagy négy, avagy két ló lészen, nyolc pénzt ád. Valamely hordó bort az Tiszán csak vízen, avagy hajóban fel-, vagy alá­visznek, minden hordó bortól négy-négy pénzt fizetnek. Azmely csónakot, vagy hajót az Tiszán aláhoznak eladni, mindentől két­két pénzt fizetnek. Azmely juhot, báránt, kecskét, a'mennyit egy forinton vehetnek, annyitól fizetnek egy-egy pénzt. Egy lovas embertől két pénzt vesznek, gyalog embertől egy pénzt. Ez városnak lakos jobbágyi semmiféle réhpénzzel nem tartoznak, mivel­hogy ezek mindenkoron Tokay várának hasznára segítséggel és szolgálattal vadnak az réhban, azmikor az üdő kévánja. Az réhnek jövedelme egész esztendő által, készpénz, néha nyolcszáz fo­rint, néha több s néha kevesebb, azmint az üdőnek állapotja hozza. Azonképpen az só és vas jövedelmet is esztendőnként az készpénzhez ha­sonló lehet. Mert néha jut esztendő által kétezer kősó, néha több. Sínvas penig négyszáz, néha ötszáz, néha több s néha kevesebb. Az réhnek jövedelme minden szombaton az prédikátornak jár. Educillatio vinorum" Ez városban árulnak bort esztendő által az várhoz, elkezdvén karácson havának huszonegyedik napján jövendő Szent Mihály havának huszonkilence­dik napjáig, azaz Szent Mihály napig 12 . Tokaj város magyar nyelvű urbáriuma, 1573-tól. A magyarországi gazdasági és társadalmi fejlődésben jelentős szerepet betöltő me­zővárosok egyik jellegzetes csoportját alkották a hegyaljai oppidumok, amelyek a szőlő­kultúrának és az arra épülő borkereskedelemnek köszönhették 16-17. századi virágzásu­kat. Törvényeik a mindennapi élet normatíváit, az önkormányzat szervezetét és funkci­óit, a helyi rendtartásokat, a gazdálkodás és birtoklás szabályait rögzítették. Az urbá­riumok, amelyek közül itt Tokaj városét közöljük, a lakosság és a közösség uradalmon belüli státuszát és szolgálatait, valamint a bevételeket rögzítették. A város kivételezett helyzete tükröződik abban, hogy polgárai szolgálataikat egy összegű pénzadóval válthat­ták meg földesuruktól, a királytól. — Eredetijét Borsod-Abaúj-Zemplén megye fióklevél­tárában, Sátoraljaújhelyen őrzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom