Levéltárak-kincstárak – Források Magyarország levéltáraiból 1000-1686 (Budapest-Szeged, 1998)

ÚJ IDŐK – ÚJ INTÉZMÉNYEK (Érszegi Géza)

16 Descensus, szállás-adó: a király és kíséretének, illetve az ország főtisztviselőinek joga, hogy bárhol szállást és élelmet kapjanak. A 13. században egyre többen ren­delkeztek a szállásadás kötelezettsége alóli felmentéssel. 17 Pécsvárad (Baranya m.), bencés monostora volt. 18 Somogyvár (Somogy m.), bencés monostora volt. 19 Szekszárd (Tolna m.), bencés monostora volt. 38. 1232 Engedje meg nekünk, hogy mi magunk bíráskodhassunk és az elnyomottaknak és vég nélküli sérelmeket szenvedőknek teljes igazságot szolgáltassunk... A királynak a Zalán 1 innen és túl lakó összes serviensei 2 az összes bírák­nak és másoknak, kikhez jelen oklevelünk eljut, üdvöt az Úrban. Közönségteknek a tudomására kívánjuk hozni, hogy mivel a mi vidékün­kön a gonosz emberek, bűneikből kifolyólag sok rosszat, jogtalanságot, kárt és sérelmes dolgokat követtek el, a hatalmasabbak közül is sokakat igazságtalanul elnyomtak, kik — távol lévén a bíráktól és sok más akadály miatt — a maguk igazát semmiképpen sem kereshették: urunk királyunktól 3 alázatosan és áhítat­tal azt kérjük, engedje meg nekünk, hogy mi magunk bíráskodhassunk, és az elnyomottaknak és vég nélküli sérelmeket szenvedőknek teljes igazságot szol­gáltassunk mindazok ellen, akiknek részéről méltánytalanul szenvednek. A király úr pedig kérésünket kegyesen meghallgatva jóindulatából kifolyó­lag jóságosan megadta nekünk a tőle kért engedélyt; miután azt elnyertük, amikor a magunk körében a gonosz cselekedetek megvizsgálásához fogtunk, a tiszteletre méltó atya: Bertalan veszprémi püspök 4 úr látva, hogy mi vagyunk a bírák, s hogy a jogtalanságot elkövetők ellen teljes igazságot szolgáltathatunk, Oguz 5 bánt, aki egy volt közülünk, perbe fogta előttünk, azt a vádat emelve ellene, hogy egyházának bizonyos Wezmech nevű földjét, melyet egyházának első alapítója: Gizella 6 királyné adományozott, s amely a Dráva és a Mura kö­zött, a varasdi 7 réven innen fekszik, igazságtalanul elfoglalta, és hatalma foly­tán erőszakosan elfoglalva tartja, s azt neki sok figyelmeztetés után sem adatta vissza. Oguz bán pedig ezzel szemben azt felelte, hogy az a föld az ő örökölt földje, és örökség jogán birtokolja azt. És meghallgatván mind a két félnek az előadását, bizonyításra utasítottuk őket olyképpen tudniillik, hogy Oguz bán a nemzetségéből való emberek által bizonyítsa azt, hogy az a föld az övé, s az említett püspök bizonyítsa azt, hogy az az egyházé aszerint, amint jobban és hathatósabban tudja. Miután elvállalták, hogy bizonyítani fognak, a mindkét fél részére kijelölt határnapon az említett bán nem jelent meg, sem tanúkat nem állított; a neve­zett püspök pedig alkalmas tanúkat állított elénk: eléggé nemes, előrelátó és

Next

/
Oldalképek
Tartalom