Levéltári Szemle, 62. (2012)

Levéltári Szemle, 62. (2012) 3. szám - MŰHELYMUNKÁK - BlLKEI IRÉN: 16-18. századi polgári perek a Zala megyei levéltárban

Bilkei Irén e.) leánynegyed (quartaliríum) Pl. 1592. fasc. 1. nr. 2. - Pethő Éva perli Pethő Pált leánynegyede ügyében. Személyi tárgyú perek: a.) rágalmazás, becsületsértés (diffamatio, dehonestatio, vituperatio) - a terminológiai különb­ségek valószínűleg lényegi különbségeket jelentenek. Pl. 1628. fasc. 2. nr. 1. - Porkoláb Ilona perli Balassa Orsolyát, mert az „inkompetens terminusokkal" illette őt. Pl. 1636. fasc. 3. nr. 9. - Osztopáni Perneszi Ferenc zalai alispán perli Zabó Annát a következő szavak miatt: „nem igazán, hanem hamisan procedált az viceispán az executioban Rósás Márton­nak kedvezett mivel úgymond nékem az Rósás Márton jószágát nem exe..., holott nékemis az köllött volna nem az tehene, vagy pénze" b.) testi sértések: verés, megsebesítés, vérontás (verberatio, vulneratio, cruentatio) Pl. 1676. fasc. 14. nr. 10. - Radanci Mátyás Ignác Zalavári apát perli Osztopáni Per­neszi Ferenc zalalövői várkapitányt, mert az megverte egy servitorát. Pl. 1708. fasc. 22. nr. 12. - Hajgató Ádám perli Tarródi Mihályt, mert az megkötözte őt egy napig megkötözve tartotta. Ide tartoznak a homicidium minősítésű valószínűleg nem szándékos emberölési esetek is. Pl. 1610. fasc. 1. nr. 5. - Bellonai Ferenc özvegye Győrfi Katalin perli Fatka Luk­ácsot a szigligeti vár provisorát egy jobbágy megölése miatt. Pl. 1628. fasc. 2. nr. 4. - Balogh Erzsébet perli Badics Lukácsot, mert az a felperes egyik jobbágyát bezáratta Tihany várába és a jobbágy ott meghalt. — Ennek a pernek az az érdekessége, hogy a keresetlevélben szintén egy, a hiteleshelyi oklevelekben már több évszázada használt formula olvasható: malum malo accumulans — a rosszat rosszal tetézve. 1 8 Vegyes tárgyú perek: (lehet vagyoni is, személyi is). Ide sorolhatók a szinte osztályozhatatlan hatalmaskodási (potentia) és mindenféle erőszak (violentia) miatti perek. Lopás és rablás (furtum, praedonium), eltulajdonítás (abactio, abductió) terminusok mögött megbújó bűncselekmények változatossága óriási. Szerepel köztük háziállatok elrablása, pl. klasszikus „tyúkper": Pl. 1676. fasc. 14. nr. 11. Tuboly György perli Tuboly Ádámot, mert mileji birtoká­ról tyúkokat lopott. Épületek elleni támadások: - Pl. 1638. fasc. 5. nr. 12. Gersei Pethő László perli Vincze Ist­vánt egy keszthelyi malom megtámadása miatt. Pl. 1661. fasc. 10. nr. 25. - Zalai Gergely vasi alispán perli Sári Péter nemest, mert annak jobbágyai felgyújtották a felperes diszeli jobbágyának házát. A jobbágyok hatalmaskodásai miatt földesuraik perelték egymást, erre volt külön terminus: impensionalis. Hatalmaskodásnak számított a nemesek, de a jobbágyok fogságba ejtése is (arestatio, incaptivatio). Pl. 1649. fasc. 7. nr. 3. - Szécsényi György veszprémi püspök perli Gersei Pethő László kiskomári várkapitányt, mert Kiss Erzsébet nevű jobbágyasszonyát (colonissa) Kiskomár mezővárosban fogva tartotta. A 17. századi polgári perek rendszerezését jogtörténeti kutatások során természetesen még to­vább lehet majd pontosítani. 1 8 Lásd ehhez KŐFALYI, 2006. 54

Next

/
Oldalképek
Tartalom