Levéltári Szemle, 62. (2012)

Levéltári Szemle, 62. (2012) 3. szám - MŰHELYMUNKÁK - BlLKEI IRÉN: 16-18. századi polgári perek a Zala megyei levéltárban

lii/kei Irén Nyelvtörténeti, de eszmetörténeti, vallástörténeti és néprajzi kutatásokhoz adhat forrásanyagot a dehonestatios perek sokasága, amelyek irataiban a latin szövegben is magyarul idézik a káromkodást vagy egyéb becsületsértő kifejezéseket, amelyek egy része még a mai liberálisabb nyomdafestéket sem tűrné el. Jellemző példák: PL. 1638. fasc. 4. nr. 2. — Tamás Márton perli Foki Ilonát, mert az az alábbi szavak­kal illette: „... lúdvérc lakik veled, száz ezer ördög vigyen el..." 1674. fasc. 14. nr. 16. - Horváth Judit perli Rumi Katalint, Babócsai Ferenc keszthe­lyi várkapitány feleségét, mert az alábbi súlyos szavakkal illette őt: „zsidó k..., nem szabad neked az sz(ent) egyházban jönnöd..." — mindez a keszthelyi praesidium templomában történt. Fontos megemlíteni, hogy a polgári peres iratokon látható Zala megye egyik legkorábbi pe­csétlenyomata 2 3 az 1609. évből (fasc. 1. nr. 3.), amelyben Mihályi András perli Bellonai Feren­cet egy Németfalun lévő jobbágytelkének elfoglalása miatt. További vizsgálatok tárgya lehetne annak elemzése, hogy a polgári perek mennyisége és minősége utalhat-e a korszak közerkölcseinek romlására? 2 4 Rövidítések és Irodalom)egyzék Kiadatlan források Zala magyai Levéltár ZML IV. 14a. Zala vármegye törvényszékének iratai. Polgári perek (processus civiles 1592-1786 Szakirodalom BÉLI 1996 BÉLI GÁBOR: Magyar jogtörténet. Az államalapítástól 1848-ig. Pécs, 1996. BILKEI 2009 BILKRI IRÉN: A zalavári és a kapornaki bencés konventek hiteleshelyi te­vékenysége a Mohács utáni évtizedekben. Loca credibi/ia. Hiteleshelyek a kö­zépkori Magyarországon. Egyháztörténeti Tanulmányok IV. Szerk. FEDELES TAMÁS - BILKEI IRÉN. Pécs, 2009. BÓNIS-DEGRÉ-VARGA 1996 BÓNIS GYÖRGY-DEGRÉ ALAJOS-VARGA ENDRE: A magyar bírósági szer­vezet és perjog története. (2. bőv. jav. kiadás.) Szerk. MOLNÁR ANDRÁS. Zala­egerszeg, 1996. DEGRÉ 2004 DEGRÉ ALAJOS: A megyei közigazgatás átalakulása a XVII. század elején. Válogatott jogtörténeti tanulmányok. Szerk. MEZEY BARNA. Bp., 2004. DOMINKOVITS 1998 DOMINKOVITS Péter: Zalalövő története 1690-1790. Zalalövö története az ókortól napjainkig. Szerk. MOLNÁR ANDRÁS. Zalalövő, 1998. 2 3 MOLNÁR, 2011.14. 2 4 Köszönöm a munkám során nyújtott segítséget Kapiller Imre levéltáros kollégámnak, valamint Gecsényi Lajosnak és Dominkovits Péternek. 56

Next

/
Oldalképek
Tartalom