Levéltári Szemle, 59. (2009)

Levéltári Szemle, 59. (2009) 2. szám - IN MEMÓRIÁM - Barta László (LABÁDI LAJOS)

In memóriám giumban folytatta teljes állású nevelőtanári munkáját. Tárt karokkal fogadták, hiszen jól ismerték sokoldalúságát, munkabírását, szorgalmát. A diákokkal való foglalkozáson túl szabadidejében továbbra is folytatta tanulmányait, 2008-ban levéltáros és muzeológus barátai jelenlétében sikeresen megvédte doktori disszer­tációját Karrierek, konfliktusok, hétköznapok. Egy redemptus família élete 1745-1867 címmel. Em­lékszem, sokan csodálkozva, mégis a szakmai alázata iránti tisztelettel emlegették ekkoriban azt a rá jellemző döntését, hogy nevét változatlanul hagyva, külön kérvényben mondott le a doktori cím használatáról. Eközben szüleitől Szolnokra költözött, családalapítást tervezett, úgy tűnt, élete a lehető legkedvezőbben alakul. Ám nem sokkal ünnepélyes doktorrá avatása előtt, egy kollégiumi éjszakán teljes váratlansággal, álmában elragadta a halál. Minden isme­rőse és barátja értetlenül és döbbenten állt az eset előtt. Az okokat kerestük, de egyet sem találtunk, ami elfogadható magyarázatot adhatna a történtekre. 2008. október 29-én szerettei és nagy számban összegyűlt tisztelői körében helyezték örök nyugalomra Zagyvarékason. Csönge Attila BARTA LÁSZLÓ (1936-2009) Az 1970-es, 1980-as években igen sokan megismerhették Barta Lászlót, a szentesi levéltár igazgatóját, hisz alig volt olyan országos vag} 7 regionális szakmai rendezvény, amelyről hi­ányzott volna. Viszonylag későn lett levéltáros, igyekezett pótolni szakmabeli hiányosságait, ezért mindenhol megjelent, ahol bővíthette ismereteit. Pártolta a levéltárak közötti tapaszta­latcsere-látogatásokat, amelyek jó alkalmat biztosítottak a barátkozásra, de arra is, hog} 7 okuljunk egymás hibáiból. Rendkívül büszke volt saját intézményére; ennek köszönhetően igen sokan megfordultak Szentesen az érintett időszakban. Közel húszéves igazgatói műkö­dése alatt tovább öregbítette a szentesi levéltár hírnevét. Barta László a Csongrád megyei Szentesen született 1936. január 31-én. Szülei Barta László és Durszt Mária kiskereskedők voltak. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővá­rosában végezte; 1954-ben a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. 1958-ban a deb­receni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar—történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Ugyanitt doktorált történelemből 1966-ban. A diploma megszerzése után öt évig általános iskolában dolgozott Szegváron és Szentesen. 1963-1978 között a Horváth Mihály Gimnázium magyar-történelem-művészettörténet szakos tanára volt. 1978 nyarán nevezték ki a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára igazgatójává, amely tisztségét nyugdíjba vonulásig, 1996. január 31-ig viselte. A jeles elődök — Páhi Ferenc, Schneider Miklós, Molnár László — munkájára alapozva működése idején a szentesi levéltár országosan elismert szakmai műhellyé vált. Kezdettől fogva kiemelt szakmai feladatnak tekintette a levéltárban őrzött iratok rendezettségi szintjé­nek folyamatos emelését, és ezzel összefüggésben az egyre növekvő kutatói igényeket kielé­gítő, korszerű segédletek készítését. E törekvés eredményességét példázzák a munkatársaival — Labádi Lajos és Takács Edit főlevéltárosokkal — írt és szerkesztett ismertető leltárak sora: Csongrád megye levéltára 1723—1950 (1986), Szentes város levéltára 1703—1950 (1995), Csong­rád város levéltára 1726-1950 (1996). Rendezési tapasztalatait a Levéltári Szemlében publikál­ta. Az ő vezetésével valósíthattuk meg a „nyitott levéltár" programunkat, amelynek lényege az volt, hogy a levéltár váljék titokzatos, poros, zárt intézményből a nagyközönség, a diák­93

Next

/
Oldalképek
Tartalom