Levéltári Szemle, 56. (2006)

Levéltári Szemle, 56. (2006) 3. szám - MÉRLEG - Krahulcsán Zsolt: A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában. Iratok. Összeáll., a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Baráth Magdolna, Sipos Levente. Budapest, 2006 / 78–81. o.

A SNAGOVI FOGLYOK. NAGY IMRE ES TÁRSAI ROMÁNIÁBAN IRATOK. Összeállította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: Baráth Magdolna és Sipos Levente. Napvilág Kiadó, Magyar Országos Levéltár. Budapest, 2006. 464. Az 1956'. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára megjelent művek között az egyik legnagyobb vállalkozás Baráth Magdolna és Sipos Levente forrásgyűjteménye. A nemcsak terjedelmes, hanem alapos, gazdagon jegyzetelt mü a Nagy Imre-csoport romá­niai tartózkodásával összefüggő, valamint a romániai deportálásuk alatt keletkezett ira­tok magyar nyelvű publikálására vállalkozott. A forrásgyűjtemény azoknak a kiadványoknak a sorába illeszkedik, amelyek az 1956. november végén Romániába hurcolt Nagy Imre és társai ottani tartózkodásával kapcsolatos dokumentumokból válogatnak. Ezek közül a kiadványok közül feltétlenül meg kell említeni Nagy Imre Gondolatok, emlékezések (ismertebb nevén snagovi napló) című — nemrég megjelent — írását. 1 2002-ben került a könyvesboltokba ugyancsak Nagy Imrének a Snagovban megkezdett Viharos emberöltő című önéletrajzi műve. 2 Ide sorolhatók Donáth Ferenc snagovi jegy­zetei, Varga Andrea kutatásai, valamint a Ioanid Ilona és Eva futni kutatásai (a Román Munkáspárt és a Román Információs Hivatal Levéltárában) alapján elkészített dokumen­tumválogatás, mely az 1956-os Intézet honlapján tekinthető meg. 3 Születtek visszaemlé­kezések is. A teljesség igénye nélkül meg kell említeni Vas Zoltán, Fazekas György, va­lamint Donáth Ferencné memoárkötetét, illetve Ember Judit nyolc snagovi deportálttal készített filmjének szövegkönyvét is. 4 A recenzió tárgyát képező kötetet alkotó dokumentumok nagy többsége 2004-ben került a Magyar Országos Levéltárba. A Román Információs Hivatal archívumából a 47 kötetet felölelő irategyüttes egy részét (első kötete, az úgynevezett Nastase-dosszié) a ro­mán miniszterelnök tárgyalásai alkalmából hozta — másolatban — 2002-ben Magyaror­szágra, a többi 2003-ban került mikrofilmen hazánkba. 5 A kiadvány felöleli a Román Munkáspárt Központi Bizottsága által kiküldött személyek feljegyzéseit a Nagy Imre­csoport tagjaival folytatott beszélgetéseikről, a csoport tagjainak egymás közötti társal­gásaikról készített lehallgatási jegyzőkönyveit, a deportáltak politikai leveleit és feljegy­zéseit. Nem kerültek be a válogatásba az elhurcoltak ellátásával kapcsolatos pénzügyi­' Nagy Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések, 1956-1957. Felelős szerkesztő: VIDA ISTVÁN. Szerk. SZÁNTÓ LÁSZLÓ, VIDA ISTVÁN. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket készítette VIDA ISTVÁN. Budapest, 2006. 2 Nagy Imre: Viharos emberöltő. Az utószót és a jegyzeteket írta SZÁNTÓ LÁSZLÓ. Budapest, 2002. 3 Donáth Ferenc: A Márciusi Fronttól Monorig. Tanulmányok, vázlatok, emlékezések. Szerk. SZABÓ JUDIT— VALUCH TIBOR. Budapest, 1992. 119-126. VARGA ANDREA: Nagy Imre élete a snagovi tó partján. Kapu, 1998. 6-7. sz. 88-92. Uö: „íme ez Kádár." Magyar Hírlap, 1997. június 14. „Kádár kérte, segítsünk mi is..." A Nagy Imre-csoport elrablása és deportálása Románjába. Közzéteszi: Kiss JÓZSEF, VARGA ANDREA. Társadalmi Szemle, 1997. lO.sz. 78-94. Az 1956-os Intézet honlapját ld. www.rev . hu, Budapest-Bukarest 1956. 4 VAS ZOLTÁN: Betiltott könyvem. Éltem. III. Budapest, 1990. Fazekas György: Forró ősz Budapesten. Az inter­jút készítette HEGEDŰS B. ANDRÁS. Budapest, 1989. BOZÓKY ÉVA: Zord idők nyomában... Pannónia Köny­vek, Pécs, é. n. EMBER JUDIT: Menedékjog-1956. A Nagy Imre-csoport elrablása. Budapest, 1989. 5 A korszakra vonatkozó romániai dokumentumok első csoportját az úgynevezett Jeszenszky-dosszié alkotja, mely Jeszenszky Géza külügyminiszter 1992-es romániai látogatása alkalmával került Magyarországra. Ezek az iratok a budapesti román nagykövetség hazaküldött sifrírozott titkos jelentéseinek xerox másolatát tartal­mazza az 1956. októbere és 1957. októbere közötti időszakból. Az iratgyűjtemény az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában található. 78

Next

/
Oldalképek
Tartalom