Levéltári Szemle, 54. (2004)

Levéltári Szemle, 54. (2004) 3. szám - Farkas József: A gödöllői koronauradalom felügyelete és igazgatása a dualizmus idején / 20–37. o.

FARKAS JÓZSEF A GÖDÖLLŐI KORONAURADALOM FELÜGYELETE ÉS IGAZGATÁSA A DUALIZMUS IDEJÉN* 1. Az uradalom kialakítása A Grassalkovich család hajdan hatalmas Gödöllő központú uradalma 1867-re a múlté lett. A család férfiágon 1841-ben kihalt; ///. Grassalkovich Antal halála után a hatalmas uradalom hatalmas adósságokat halmozott fel. A gondokkal sem az özvegy, Esterházy Leopoldina, sem a leányági örökös, gróf Héderváry Viczay Károly nem tudott megbir­kózni. A birtok zárgondnokság alá került, végül pedig eladták a korszak egyik leggazda­gabb emberének, báró Sina Györgynek, tőle pedig hamarosan fia, Sina Simon örökölte. 0 rendezte a birtok helyzetét, majd 1864-ben eladta a Sociatc belguique du Credit foncier et industrielle de Bruxelles nevű belga banknak. A bankház, amely időközben fuzionált a londoni székhelyű General Company for the promotion ofLandkredit céggel, megkezdte az egyes birtoktestek eladását. 1867-ben, a kiegyezés idején ez kapóra jött a magyar kormánynak, amely rövidesen megvásárolta a birtokot azzal a céllal, hogy a koronázás alkalmából egy olyan kastéllyal és a hozzá tartozó vadászterülettel ajándékozza meg az uralkodót, ahol magyarországi tartózkodásait kellemesen töltheti el kíséretével együtt. A választás nem véletlenül esett Gödöllőre, hiszen a százszobás hatalmas barokk kastély és a hozzá tartozó vadászterület minden igényt kielégített. Gödöllő mellett szólt a fővároshoz való közelsége is. A kiválasztást és vételt jelentősen segítette az a tény is, hogy Erzsébet királyné tetszését az egy évvel korábban tett látogatásakor igencsak el­nyerte Gödöllő. Az adásvételi szerződést a magyar állam részéről Lónyay Menyhért pénzügyminiszter írta alá, tanúként szerepelt az okmányon gróf Andrássy Gyula minisz­terelnök és Horváth Boldizsár igazságügy-miniszter neve. A szerződés megkötése 1867. március 22-én történt és gyorsított eljárással március 25-én már telekkönyvezték is a magyar Szent Korona nevére. Miután befejeződött az átadás és átvétel, április 16-án aláírták az erről fölvett jegyzőkönyvet. A banki céget Ivánka Imre és Regenhart Ferenc tanácsosok képviselték, az állam nevében pedig Hoch Henrik kincstári ügyész, Köffinger Frigyes, a budai pénzügyi felügyelőség biztosa, valamint a pénzügyminisztérium képvi­seletében Peterdy Gábor gazdasági tanácsos és Sedlaczek János számvevőségi tiszt jelent meg. Jelen voltak az uradalom tisztjei is, és a koordinációt Bartal János az urada­lom volt, ám tisztségében az állam által is meghagyott ügyvédje végezte. Az 1 840 000 forintért megvásárolt birtok ékessége a kastély volt, ennek pedig leg­főbb tartozéka a Gödöllőt körülvevő dombvidék. Az erdőkkel borított dombok között jelentős majorsági szántóföldek helyezkedtek el Gödöllő, Kerepes, Isaszeg és Dány községek határában. Ide tartoztak az egerszegi, babati, besnyői, szentgyörgyi, szentkirá­lyi, nyíregyházi, kisbagi puszták is. Az adásvétel során a felek megállapodtak abban is, hogy a kastély és minden tartozéka mellett a megvett területeken lévő teljes állatállo­mány és gazdasági berendezések, eszközök, terménykészletek is az új tulajdonos birto­A Szerző korábbi, a témához kötődő írását 1.: FARKAS JÓZSEF: A Gödöllői Városi Múzeum birtokában lévő levéltári iratok és azok rendezése. Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. sz. 18-26. 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom