Levéltári Szemle, 54. (2004)

Levéltári Szemle, 54. (2004) 2. szám - Gerics József–Ladányi Erzsébet: Királyeszmény–Szent István–Európa (Szent István királlyá avatási szertartásának honi jelentősége és európai háttere) / 3–14. o.

dzsát (lancea regis) vízszintesen kinyújtott ujjaival egy kéz hüvelykujjával megtámaszt­va nyújtja át. Lényeges annak kiemelése, hogy ez a kéz a lándzsát nem markolja meg, nem tartja ujjai közt, hanem átadó mozdulatot tesz, vagyis Isten átadó kezét akarja ábrá­zolni, és nem földi király átvevő jobbját. Hogy a kéz István dénárján nem felhők közül, hanem ruhaujjból nyúlik ki, az nem akadálya annak, hogy az ábrázolt kézben a manus Dei-t lássuk. A manus Dei-t pl. II. Henrik 1002 és 1014 közt készült szakramentáriuma a magasban ruhaujjból kinyúlva ábrázolja a német király felett." A dénáron a „király lándzsáját" átnyújtó kéz Istennek a király mennyei invesztitúráját végző jobbja. Megíté­lésünk szerint itt a dénár az Egbert-ordo imádságának (Post communionem) képszerű ábrázolását adja: „Adj (variáns: Add) Uram a Te szolgáidnak, a mi fejedelmeinknek égi fegyvert (variáns: az igazságosság égi fegyverét)". Amint több mint egy évtizede megál­lapítottuk, annak a határozott bemutatása is, hogy a lándzsa birtokosa senki másnak nincs alávetve, csak az égi Hatalomnak. 12 A dénáron látható királyi jelvények, tudniillik a zárt korona és az Isten nyújtotta botnyelű lándzsa ismeretében kellően igazoltnak tartjuk Istvánnak az Egbert-ordo alap­ján való királlyá avatását, azonosítva a szertartásrendben említett sisakot a dénáron ábrá­zolt, zárt koronával, az Egbert-ordo jogarát és botját (bakulus) a dénár Isten átnyújtotta lancea regis-ével. A szent lándzsának a király bakulusával való helyettesítését II. Henrik kora az ábrá­zolásban kétségtelenül megtette. Henrik többször említett szakramentáriumának képén az angyal durván legallyazott, fanyelű lándzsát tesz Henrik király kezébe, a felirat szerint „az angyal lándzsát (hastam) ad neki." 13 István dénára tárgyi szempontból: a dőlt keresztes, zárt koronának és az Isten kezé­ből átnyújtott lándzsának a bemutatásával igazolja az Egbert-szertartásrendnek a ma­gyarországi királyavatások során való alkalmazását. Ugyanígy alátámasztja a dénár Ademarus Cabannensis kortárs krónikás (t 1035 körül) adatát (e mű egyébként az első magyar király lándzsájának egyetlen írásos forrása): eszerint III. Ottó a magyarok urának „megengedte, hogy teljes szabadsággal királysága legyen (vagy: megengedte nagylelkű­en, hogy királysága legyen), engedelmet adva neki arra, hogy mindenhol szent lándzsát hordoztasson, amint az magának a császárnak szokása, és az Úr szegeiből és Szent Mó­ric lándzsájából saját lándzsáján való ereklyéket engedett át neki." 14 A krónika előadásában kifogástalan bizonyítékát olvashatjuk az Egbert-ordo Sala­mon koronázásán való alkalmazásának. Nemcsak arra hivatkozhatunk, hogy a gyermek­király koronázásán énekelték az Egbert-ordo-ban ismételt „Légy ura atyádfiainak (Esto dominus fratrum tuorum)" bibliai eredetű imarészietet, hanem arra is, hogy ez a szertar­LADÁNYI ERZSÉBET.: Források Szent István királlyá avatásának történetéhez. Magyar Könyvszemle, 118. (2002)3. sz. 213-223. 11 SCHRAMM, P. E.-MÜTHER1CH, F.: i. m. 377. 12 GERICS J.-LADÁNYI E.: A Szení István lándzsájára, i. m. 11.; Az ordo imaszövege: SCHRAMM, P. E.: Die Krönung, i. m. 220. u SCHRAMM, P. E.-MÜTHER1CH, F.: i. m. 376. Abbildung 124. 14 regnum ei liberrime habere permisit, dans ei licentiam ferre lanceam sacram ubique, sicut ipsi imperátori mos est, et reliquias ex clavis Domini et lancea sancti Mauricii ei concessit in propria lancea." Ademarí Cabannensis Chronicon. Cura et studio: BOURGAIN, P. Turnhout, 1999. III. 31.; 153.; Az elbeszélés kortársi eredetéről I.: GERICS J.-LADÁNYI E.: A Szent István lándzsájára, i. m.;: GERICS JÓZSEF-LADÁNYI ERZSÉBET: A birodalmi szent lándzsa és Szent István lándzsája. Unger Mátyás Emlékkönyv. Bp., 1991. 7­14. A III. Ottó lándzsaadományáról szóló Ademarus-helyre vonatkozó álláspontunkat helyesli a krónika idé­zett kiadása a Notes Critiques-ben, 283. (III. 31. 57.) 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom