Levéltári Szemle, 53. (2003)

Levéltári Szemle, 53. (2003) 3. szám - Molnár András: Deák Ferenc zalai ősei, 1665–1803 / 47–59. o.

megye első embere, viszont hosszú törvényhatósági szolgálata idején egy alkalommal, 1751. szeptember 27-én Zala országgyűlési követévé választották/ 5 Hertelendy Gábor hivatali jövedelmeire támaszkodva építette újjá és népesítette be ismét a török háborúk idején elnéptelenedett birtokközpontját, Kehidát. 36 Halála után első feleségétől, Uzovics Judittól 1743. szeptember 9-én, a Vas megyei Búcsúban született lánya, Hertelendy Anna lett valamennyi birtokának egyetlen örököse. 37 A családi hagyomány úgy tartotta, hogy Hertelendy Anna — Deák Ferenc nagyanyja — Mária Terézia korának híres szépsége volt. A szájhagyományokat lejegyző dédunoka, Deák Mária szerint előkelő neveltetésben részesült, tudott latinul, és előnyös külső adottságai mellett szellemességéért, valamint jó szívéért is nagyra becsülte az egész vidék. Egyike lett Zala vármegye nevezetességeinek, és állítólag ö szerepelt az alábbi közmondásban: „Szála bora, Szála rákja, Szála menyecskéje"/ 8 A sudár termetű, dús, vörösesszőke hajú, még idős korában is hibátlan fogsorú, müveit menyecske azonban ellentmondásos személyiség volt. Fiatalon, alig 14 évesen ment férjhez, szült négy gyermeket Deák Gábornak (az 1761. június 15-én Kehidán keresztelt Ferencet, az 1762. augusztus 14-én ugyanott született, ám nyolc hónapos korában, 1763. április 12-én már el is temetett Gábort, az 1764. október 15-én ugyancsak Kehidán keresztvíz alá tartott Józsefet, végül 1768. május 17-én a feltehetően kisgyermekként elhunyt, de nem Kehidán eltemetett Krisztina Annát); házassága azonban rövidesen megromlott. A még gyermekágyas Hertelendy Anna 1768-ban viszonyt kezdett, majd megszökött az anyai ágon rokon Uzovics Ferenccel, és a férfi Nyitra megyei lakóhelyére, Elecskére, azután pedig egy időre Bécsbe költözött. Elköltözése után vagyoni megosztást, valamint házasságbontást kezdeményezett férjével, Deák Gáborral szemben. 40 1768. november 26-án megtörtént a feleség által a házasságba hozott Hertelendy­vagyon szétosztása. Hertelendy Annáé lett az apai örökség java része: a kehidai, kustányi, koppányi, orbányosfai, forintosházi, nemesapáti és benkeházi birtok, míg a sójtöri, tófeji és hahód jószágot, valamint a Koppányban lévő malmot és a muraközi szőlőket Deák Gábor kapta meg 11 226 forintért, azért az összegért, amelyet Deák Gábor néhai apósa adósságainak kifizetésére fordított, vagy amit már a közös javakba részben befektetett. Az egyezség kitért arra is, hogy „az apróbb gyermekekre nagyobb gondviselés lévén szükséges, két kisebbet [Józsefet és Krisztinát] az asszony magához veszi, az üdősb fiú [Ferenc] az úrnak marad". Vállalta ugyan Hertelendy Anna még azt 33 ZML Mikrofilmtára. A kehidai r. k. plébánia halotti anyakönyve 1757. április 15.; HERTELENDY LÁSZLÓ: A Hertelendi és Vindornyalaki Hertelendy-család. Turul, 41. (1932) (XLVI. köt.) Különlenyomat, Bp., 1932. 6.; DEGRÉ A.: Zala megye, i. m. 51.; Zala megye archontológiája, i. m. 420.; Kehida, i. m. 46^47.; SzÉLL TAMÁS: Tallózás Bucsu múltjában. Vasi Szemle, 56. (2002) 6. sz. 730. 36 Kehida, i. m. 44-47. 37 HERTELENDY L.: i. m. 6.; SZLUHA MÁRTON: Vas vármegye nemesi családjai. Bp., 1998. 58-59.; SzÉLLT.: i. m. 730. 3K DEÁK MÁRIA: Deák Ferenc nagyanyja. Budapesti Napló, 17. (1903) 272. sz. (október 5.); FERENCZl Z.: i. m. 1. köt. 6.; HERTELENDY L.: i. m. 6.; SZÉLLT.: i. m. 730. 39 ZML Mikroiilmtára. A kehidai r. k. plébánia keresztelési anyakönyve 1761. június 15., 1762. augusztus 14., 1764. október 15., 1768. május 17. 40 TURBULY É.: A Deák család felemelkedése, i. m. 38.; Kehida, i. m. 48.; Deák Gábor és Hertelendy Anna válópere: Veszprémi Érseki Levéltár. Szentszéki iratok. Processus divortiales. Fasc. 1!/B. Nr. 12.-1776. (A per részleteire itt nem térünk ki. annak feldolgozása a további kutatások feladata.) 52

Next

/
Oldalképek
Tartalom