Levéltári Szemle, 44. (1994)

Levéltári Szemle, 44. (1994) 2. szám - DOKUMENTUM - Molnár András: Deák Ferenc levelei zalai barátaihoz, 1830–1847 / 33–48. o.

4. Zalaegerszeg, 1841. január 12. Deák Ferenc — Séllyey Elekhez? 10 Zala Egerszeg január 12én 1841. Kedves Barátom! Főispányunknak 41 ismételt biztatására Kerkapoly 42 barátunk elhatározta magát, a Királyi Táblához leendő kineveztetés végett folyamodni. Szivemen fekszik, hogy szándéka sükerüljön, s tudom Te is szíves barátságos érzéssel voltál eránta mindenkor. Illy dologban az ajánlások száma és fontossága dönti el közönségesen a dolgot, kérlek tehát, barátságos bizadalommal ajánld őtet Duscheknek 43 (de ha lehet, ne postán, mert a leveleket felbontják), és ha gon­dolod, Bedekovichnak is. 44 Isten veled kedves Elekem. Rosit 45 s gyermekeidet csókolom, s tisztelettel vagyok hiv barátod D(eák) F(erenc) E dolog nagyon, igen nagyon közöttünk maradjon. (címzés) Tekintetes Séllyey Elek Urnák tiszt(elettel) Kőszegen S. k. eredeti. ZML. Séllyey család levéltára. Séllyey Elek levelezése 5. Balatonederics/* 6 1841. június 9. Deák Ferenc — Oszterhueber Györgynek^ 7 Kedves Barátom! Szomorú kötelességet tellyesítek; kétszeressen fájdalmasat nékem, ki ro­konomat, s ifjúságom leghívebb, legrégibb barátját vesztettem el. Nedeczky La­jos barátunk, kit tisztelt Barátom is becsült, sőtt buzgón szeretett, tegnap este 9 órakor tüdőszélhüdésben, életének 40ik, boldog házasságának lOik évében élni megszűnt. Beteges volt már több idő óta, de halálát illy korán elkövetkező­nek senki, még orvosa sem hitte. Fájdalmamat e súlyos veszteségen, s fájdal­mát a lesújtott özvegynek, s az atyátlan öt árvának 48 tudja, s érzi tisztelt Ba­rátom, én azoknak le írására szókat nem találok. Hideg tetemei a boldogultunk holnaputánn, június llén L(esence) Toma­jon a nemzetiségi sírboltba fognak eltakaríttattni. Melly utolsó tiszteletre, mi­dőn a vigasztalhatatlan özvegy nevében is tisztelt Barátomat meghívnám, őtet, s az árvákat szívességébe, a boldogultat buzgó emlékezetébe ajánlva tisztelettel vagyok fen tisztelt Barátomnak alázatos szolgája Deák Ferencz B(alaton) Edericsen június 9én 1841. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom