Levéltári Szemle, 39. (1989)

Levéltári Szemle, 39. (1989) 3. szám - Molnár András: Zala megye reformkori tisztújításai, 1819–1847 / 18–30. o.

15 ZML. Kgy. jkv. 1834: 1911. 16 ZML. Kgy. jkv. 1836: 2167. A rendelet országos visszhangjáról: Kossuth Lajos összes Munkái VI. Ifjúkori iratok. Törvényhatósági Tudósítások. Bp. 1966. A ren­delet nyilvánvalóan arra irányult, hogy a konzervatív főispánok ennek ürügyén megtisztíthassák a megyék tisztikarait az ellenzéki vezetőktől, és így csökkentsék azok befolyását. Ilyen módon e rendelet az ellenzéki vezetők elleni terrorhadjá­rat szerves részét képezte! 17 ZML. Kgy. jkv. 1837: 1604. A határozat megfogalmazásában is csak annyi válto­zás történt, hogy nem általában a nemes születésű protestáns prédikátorokat, ha­nem a nemes evangélikus lelkészeiket ruházták fel szavazójoggal. 18 ZML. Kgy. jkv. 1838: 29. 19 ZML. Kgy. jkv. 1838: 2384. 20 ZML. Kgy. jkv. 1840: 1648. 21 A „honoracior ügy" országos összefüggéseiről Varga János: Megye és haladás a reformkor derekán. (1840—1843.) I. rész. in: Somogy megye múltjából 11. Kaposvár, 1980. 234—241. p. 22 ZML. Kgy. jkv. 1841: 1903 és 1911. Vö: Varga i. m. 239. p. 23 ZML. Kgy. jkv. 1842: 2183. 24 ZML. Kgy. jkv. 1843: 202. 25 ZML. Kgy. jkv. 1843: 1228. 26 ZML. Kgy. jkv. 1843: 1780. 27 ZML. Kgy. jkv. 1844: 142. 28 ZML. Kgy. jkv. 1844: 1881 és 2327., 1845: 2, 434, 1788 és 4321. 29 ZML. Kgy. jkv. 1847: 1530. 30 ZML. Kgy. jkv. 1840: 824. 31 ZML. Kgy. jkv. 1819: 699.; 1824: 2408.; 1828: 789.; 1831: 1187.; 1834: 530.; 1840­829.; 1843: 1285.; 1847: 177. 32 A választmányok összetétele a helyi erőviszonyoknak, politikai küzdelmeknek, (a megye liberalizálódásának) megfelelően 1819-től 1847-ig állandóan változott, tag­jai mindig az adott időszakban éppen „hatalmon levő" személyek voltak. 1S19­ben: Szegedy Ferenc első alispán (elnök), Schmiedegg József és Inkey János cs. kir. kamarás, Sághy Mihály zalaegerszegi plébános, Tuboly László, Vargha László, Farkas János táblabírák, Horváth Ferenc főjegyző, Csesznák József tiszti főügyész, Szladovits József kanizsai, Németh Lajos alsólendvai és Matkovics Sándor keszt­helyi uradalmi ügyészek, és a hat járási főszolgabíró. (ZML. Kgy. jkv. 1819: 699.) 1824-ben: Szegedy Ferenc cs. kir. kamarás (elnök), Zalabéri Horváth János, Tu­boly László, Nedeczky Ferenc, Skublits Imre, Varga László, Farkas János, Deák Antal, Sághy Mihály táblabírók, Horváth Ferenc főjegyző és a hat járási főszol­gabíró. (ZML. Kgy. jkv. 1824: 2408.) 1831-ben: Deák Antal (elnök), Séllyey Elek, Skublits Alajos főjegyző, Kisfaludy Sándor, Farkas Ferenc, Farkas János, Nagy Antal, Hertelendy Károly, Oszterhuber József, és a hat járási főszolgabíró. (ZML. Kgy. jkv. 1831: 1187.) 1834-ben Zalabéri Horváth János első alispán (elnök), Deák Antal, Csányi László, Oszterhuber József, Bogyai Lajos, Skublits Alajos főjegyző, Molnár János főügyész és a hat járási főszolgabíró. (ZML. Kgy. jkv. 1834: 530.) 1837-ben; Botka József első alispán (elnök), Ball in i Inkey Imre cs. kir. kamarás, Skublits Károly táblabíró, Bertalan Pál, Gábelits Ferenc főszolgabíró és Molnár János főügyész. (ZML. Kgy. jkv. 1837: 1604.) 1840-ben: A megye közigazgatási rendszabásainak kidolgozásával megbízott választmánya kap ; a ezt a feladatot is. Kerkapoly István első alispán (elnök), báró Putheány József, Zalabári Horváth Já­nos cs. kir. kamarás, Deák Antal, Séllyey Elek, Kisfaludy Sándor, Csányi László, Oszterhuber József, Svastits Károly hahóti apát, Plander Ferenc novai esoeres, Mészáros János nemesapáti plébános, Mihályovits Károly, Csesznák József, Nó­vák Gáspár, Nedeczky Lajos, Babos József, Bogyay Lajos, Farkas Károly táblabí­rák, Csiillagh Lajos másodalispán, Tuboly Mihály főjegyző, Koppányi Ferenc fő­adószedő, Molnár János főügyész, Ja'kabffy Gergely főszámvevő és a hat járási fő­szolgabíró. (ZML. Kgy. jkv. 1840: 829.) 1843-ban: Kerkapoly István első alispán (elnök), gróf Batthyány Károly, báró Putheány József, Zalabéri Horváth János, Csányi László, Oszterhuber József, Csillagh Lajos másod alispán, Hertelendy Ká­roly, Hertelendy György, Nagy Antall, Babos József, Plánder Ferenc, Szabó Já­nos, Csertán Sándor, Tolnay károly, Inkey Sándor, ifj. Csuzy Pál, Forintos György, Farkas Károly, Bogyay Lajos, Rumy Károly, Barcza János, Saáry Gergely, Gaál Mihály táblabírók és Molnár János főügyész. (ZML. Kgy. jkv. 1843. 1780.) 1847­ben: Kerkapoly István első alispán (elnök), Oszterhuber József, Horváth Vilmos. 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom