Levéltári Szemle, 38. (1988)

Levéltári Szemle, 38. (1988) 1. szám - HÍREK - Kosján László: A számítógép és a levéltárak: szakmai tanácskozás Salgótarjánban, 1987. IX. 30.–X. 3. / 92–94. o.

Molnár József (Művelődési Minisztérium, osztályvezető) a levéltári tvr. mó­dosítását szorgalmazó javaslatokhoz fűzött észrevételeket. Az 1969 óta végbe­ment fejlődés és a jogszabályi környezet ezzel összefüggő változásai miatt a módosítást időszerű feladatként jelölte meg, de hangsúlyozta: ez önmagában még nem fogja megszüntetni az iratkezelés és a levéltári munka feltételrend­szerének hiányosságait. Egyetértett az iratkezeléshez fűződő ügyviteli, igazga­tási érdekek jelentőségüknek megfelelő kezelésével. Emlékeztetett azonban arra, hogy az iratkezelés szabályozását az elmúlt 30 évben mindig a Művelődési Mi­nisztérium kezdeményezte a levéltári anyag védelmében, s rámutatott e szabá­lyozási gyakorlat mögött meghúzódó ellentmondásokra is. A jogszabályi módo­sítás szakmai előkészítésének homlokterébe az irattári selejtezés kérdésétjie­lyezte. A tömeges iratképzés körülményei között a selejtezés csak megfelelően rendszerezett, tartalmilag jól áttekinthető irattári anyagban végezhető el kellő hatékonysággal és biztonsággal. A csoportszámos iratkezelési rendszer kudarcát követően az 1969. évi levéltári tvr. tett ismételt kísérletet az irattári anyag tár­gyi csoportosítására, de ez a szempont a végrehajtás során elég sok ágazatban háttérbe szorult. A korszerű igényeknek megfelelő irattári rendszer kimunká­lásában a levéltárosokra meghatározó szerep hárul. A vitában tízen szólaltak fel (Feiszt György, a Vas Megyei Levéltár, Soós László, a Magyar Országos Levéltár, Bodnár Sándor, a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár és Szabó Attila, a Pest Megyei Levéltár levéltárosa, Varga László, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója, Benczéné Nagy Eszter, Budapest Főváros Levéltára főigazgató-helyettese, valamint a felkért előadók közül Szabó Klára, Alföldi Vilma, Szaniszló Ferenc és Vass István). Hozzászólásaikban a levéltári tvr. egyes előírásai és a gyakorlat közötti ellentmondásokra hívták fel a figyel­met, s a napi munka során szerzett tapasztalatokkal támasztották alá az elhang­zott előadások általuk különösen fontosnak ítélt megállapításait. Többen is han­got adtak azon meggyőződésüknek, hogy a téma napirendre tűzése rendkívül időszerű volt, s a megkezdett vita folytatása, a felmerült problémák további vizsgálata sokban előbbre vihetne a szocialista kori iratok gyűjtésének, őrzésé­nek és feldolgozásának ügyét. Kaszás Marianne Lenkei Valéria A számítógép és a levéltárak Szakmai tanácskozás Salgótarjánban 1987. IX. 30.— X. 3. A Magyar Levéltárosok Egyesülete által szervezett tanácskozás a számítógépek levéltári alkalmazásában elért eredményeket, lehetőségeket mutatta meg a mint­egy negyvenöt résztvevő számára, akik a két országos, a fővárosi és több me­gyei levéltár, valamint három pártarchívum képviseletében beszélték meg az aktuális problémákat, adták át tapasztalataikat és programokat cseréltek. A tanácskozás első kérdéskörét („A számítógépek alkalmazásának lehető­ségei, személyi és tárgyi feltételei") Pásztor Ferenc (Heves Megyei Levéltár)

Next

/
Oldalképek
Tartalom