Levéltári Szemle, 29. (1979)

Levéltári Szemle, 29. (1979) 3. szám - IRODALOM - Gyarmathy Zsigmond: Találkozás Bereggel / 701–705. o.

az országban számosan nyúlnak előbb-utóbb ehhez a kötethez, hogy a nyomtatott szó segítségével is felfedezzék és megszeressék hazánknak ezt a szép szegletét." 13 Egy könyvtár helyismereti gyűjtőtevékenysége, helyismereti gyűjteményének kialakítása és vele kapcsolatosan a könyv, a táj és az ott élő emberek megismertetése, egymásra találásának megszervezése a csak kölcsönző könyvtár helyett így teremti meg a tájékoztató, honismereti szolgálatot teljesítő könyvtári funkciót, tudósnak és egyszerű érdeklődőnek egyaránt. Nem azt kívántam itt szorgalmazni, hogy a vidéki könyvtárak vállaljanak magukra kiadói funkciót amúgy is szűk kereteik között, hanem azt, hogy az értelmes és céltudatos helytörténeti-helyismereti tevékenység, a honismereti mozgalomban való értékes rész­vétel maga is irodalomteremtő erő lehet, s a maga utóéletével, szakmai vitáival serkentő és hasznos példa. Az sem elhanyagolható, hogy ,ilyen vagy olyan formában: lényeges, hogy a Talál­kozás Bereggel mielőbbi viszontlátássá változzék". 14 Jegyzetek 1 Dr. Balogh István, a történelemtudományok kandidátusa, ny. levéltárigazgató 1978. november 15-én, Nyíregyházán a Megyei Levéltárban rendezett „Találkozás Bereg­gel" c. kötet szakmai vitadélutánján elhangzott előadásának kéziratából. (Találkozás Bereggel, szerk. Mező András, kiadta a Vásárosnaményi Nagy községi-Járási Könyv­tár 1978.2500 példányban, 458. p.) 2 Féja Géza: Hazai napló 2. Beregi napok. Kortárs, 1965.6. sz. 968—976. — Bozóky Éva: írók a Tiszánál. Könyvtáros, 1965. 5. sz. 287—290. — Gyarmathy Zsigmond: Beregi ünnepi hét. Népművelés, 1965.5. sz. 25. 3 Szerkesztő bizottság: Antal Miklós könyvtáros; Fábián Zoltán, az írók Szövetségé­nek titkára; Fazekas Tibor tanár, a járási KISZ Bizottság titkára; dr. Gyarmathy Zsigmond tanár; dr. Hársfalvi Péter tanár; Margócsy József tanár, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola főigazgatója; Rudda Mihály tanár, a Járási Pártbizott­ság osztályvezetője; Spisák András tanár, a Járási Pártbizottság első titkára; Szabó László tanár, a gimnázium igazgatója; Szilágyi Imre, a KSH megyei hivatalvezetője. A szerkesztő bizottság 1973—1975 között dolgozott, majd az összegyűlt kézirat­tömeget Mező András, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanára szerkesz­tette egybe, és ellátta az olvasó- és tördelőszerkesztői feladatokat is a kiadó meg­bízásából. 4 Dr. Orosz István, a történelemtudományok kandidátusa, egyetemi tanár vitadélutá­non elhangzott korreferátumából. 5 Dr. Szabó Ferenc, a Békés megyei Levéltár igazgatója, a Magyar Történelmi Társulat Helytörténeti Szakosztályának alelnöke korreferátumából. 6 m.e, 704

Next

/
Oldalképek
Tartalom