Levéltári Szemle, 15. (1965)

Levéltári Szemle, 15. (1965) 1–2. szám - LEVÉLTÁRAINK ANYAGÁBÓL - Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1964. évi gyarapodása / 156–184. o.

- 156 ­LEVÉLTÁkAINK ANYAGÁBÓL Borsalván: AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FILMTÁRÁNAK 1964. ÉVI GYARAPODÁSA A Magyar Országos Levéltár Filmtára 1959. január 1-i állo­mányáról a Magyar Országos Levéltár fond- és állagjegyzéke ie».< ki­advány /Budapest, 1959-1960. Kézirat/ 2. része 69-166. lapjain ta­lálható az akkor készitett állagjegyzék. Az 1959-1963. évi gyara­podásokról évenként e folyóiratban adtunk tájékoztatót /1959» évi ­1960. évf. 3-4.sz. 93-118; 1960. évi - 1961. évf. 2.sz. 38-73; 1961. évi - 1962. évf. l.sz. 35-69; 1962. évi - 1963. évf. 4.sz. 135-154; 1963. évi - 1964. évf. 3.sz. 24-47/. Az 1964. évi gyarapo­dásról az alábbiakban számolunk be. Az itt közölt állagjegyzék követi a közzétett fond- és állag­jegyzék rendszerét. /Rovatai: az állag sorszáma, cime, zárójelben a filmezett levéltári anyag szekció-*jele, évkoré és a felvételszám. Az állag cime után olvashatója azt jelenti, hogy az állagnak nem tel* jes anyaga, hanem csak egy része került filmre./ Abban az esetben, ha egy 1964. január 1. előtt már állományba vett állaghoz az 1964. év fo­lyamán kiegészités érkezett, ugy ez uj állagszámot nem kapott, hanem az 1963. évi gyarapodás adatai után zárójelben van feltüntetve az ál­lag száma, a teljes állag évköre és felvételszáma. - Olyan esetben, amikor már régebben állományba vett felvételek felülvizsgálata során arra derült fény, hogy az addig egy állagként kezelt filmek tulajdon­képpen több állag felvételeit tartalmazzák, a régi nyilvántartást he­lyesbíteni kellett. Ilyen esetekben legtöbbször uj állagok alakultak ki, amelyeknek mennyiségi adatai már szerepeltek az eddigi állagjegy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom