Levéltári Közlemények, 83. (2013)

Közlemények - Gerhard Péter-KoLTAi Gábor-V. László Zsófia-RÁcz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957-1989 között

GERHARD PÉTER - KÖLT AI GÁBOR - V. LÁSZLÓ ZSÓFIA - RÁCZ ATTILA A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT FŐVÁROSI VEZETÉSE 1957-1989 KÖZÖTT A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája After the Second World War in Hungary the institutions of the communist party were developed as a parallel power system of the state establishment. The party had immense influence on the political, economical and social changes till the fall of communism. Ac­cordingly, the capital city of Budapest was mainly governed by the Hungarian Socialist Worker’s Party (functioning between 1956 and 1989) and its largest local organization, the Committee of Budapest. This paper is intended to describe the organization, function­ing and archontology of the leadership of the Committee of Budapest. It also analyses the composition of membership and fluctuation of officials in the party institutions (the Conference, the Committee and the Executive Committee of the Party) and summarizes the structure of party administration and its changes. Az 1948-1989 közötti szocialista rendszer1 kutatása Magyarországon érdemben csak a rendszerváltás után indulhatott meg, azonban azóta már számtalan publi­káció foglalkozott a pártállammal,2 illetve annak kialakulásával és működésével. A legkutatottabb és immár jól feltárt témák közé tartozik az 1956-os forradalom és szabadságharc története, illetve az azt követő megtorlás kutatása, de többen fog­lalkoznak az állambiztonsági szervek tevékenységével (ügynökügyek, kitelepíté­sek, koncepciós perek, intézménytörténet), az egyház-állam kapcsolatrendszeré­vel, egyes politikusok életével, a korszak művészeti és irodalmi életével stb.3 E kutatásokhoz elengedhetetlen volt, hogy a levéltárakban is megkezdődjön 1990 után a korszak vizsgálatát elősegítő feldolgozó munka. Ennek eredménye­ként az elmúlt két évtizedben már számos levéltári segédlet és forráskiadvány lá­tott napvilágot.4 Elkezdődött a párttisztségviselők archontológiáinak összeállítá­sa, és külön kiemelendő a levéltári digitalizálás, melynek révén immár interneten keresztül is hozzáférhetőek a központi, illetve egyes megyei (fővárosi) pártbizott­ságok vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei.5 Mindazonáltal a korszak kuta­1 Tanulmányunkban Kornai János „szocialista rendszer" megnevezését használjuk az 1948-1989 közötti időszakra. Vö. Kornai, 1993. 2 A rendszer elnevezéséről szóló vitát 1. Krausz, 2007. 3 A szocialista időszakról készült hazai monográfiák közül kiemelendő Bihari, 2005.; Valuch 2005.; Gyarmati, 2011.; a témával foglalkozó kutatásokról és a vonatkozó legfrissebb szakirodalomról jó áttekintést nyújt Bencsik, é. n.; Romsics, 2010. 4 A - korszakra vonatkozó - levéltári kiadványok bibliográfiáját 1. www.archivportal.hu . 5 Az MDP és a MSZMP központi vezető testületéinek jegyzőkönyveit 1. www.digitarchiv.hu . A Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Somogy Megyei, valamint a Budapesti Bizottság vezető testületéinek, illetve az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottságának jegy­zőkönyveit 1. www.archivportal.arcanum.hu/mszmp . Levéltári Közlemények, 83. (2012) 211-293. 211

Next

/
Oldalképek
Tartalom