Levéltári Közlemények, 68. (1997)

Levéltári Közlemények, 68. (1997) 1–2. - IN MEMORIAM - Lakos Ágnes: Kisfaludy Katalin (1949–1996) / 291

Kisfaludy Katalin (1949-1996) Kisbéren született 1949. július 7-én. A középiskola befejezése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-francia szakán folytatta tanulmányait, melynek során a levéltár szakot is felvette. így érdeklődése a levéltári terület felé fordult, és diplomáját már középiskolai történelem tanár, levéltáros végzettség megjelöléssel kapta. A szakma iránti elkötelezettsége nem a diploma megszerzéséig terjedt, életpályája jelzi töretlen érdeklődését. 1972 februárjától a Hadtörténeti Levéltárban segédlevéltáros­ként dolgozott mint a Honvédelmi Minisztérium és a demokratikus csapatanyag referen­se. Ekkor írta a Honvédelmi Minisztérium hivataltörténete, 1945-1948 címmel — kézi­ratban maradt — munkáját. Családi okok miatt állás változtatásra kényszerült, és a duna­újvárosi Intercisa Múzeumba került 1974 júliusától. Helytörténeti kiállítást készített a vá­ros 1945 utáni történetéről, közművelődési programokat szervezett. Amikor lehetősége nyílt, hogy levéltárba kerüljön vissza, élt vele és 1976 júliusától az Új Magyar Központi Levéltárban dolgozott. Feladata a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és az Országos Szövetkezeti Hitelintézet iratanyagának rendezése és selej­tezése volt. Szervezeti változások után munkaköre a Külkereskedelmi Minisztérium és a hatáskörébe tartozó szervek anyagának referenciájára és gyűjtőterületi munkájára válto­zott. Emellett megbízták az Új Magyar Központi Levéltár személyzeti feladatainak ellá­tásával, amiről egy év után lemondott. Az MTA Történettudományi Intézetétől 1977-ben megbízást kapott a Matthias Rex című könyv megírására, amely 1983-ban jelent meg. Újabb fordulattal 1984 márciusától a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban vállalt munkát, ahol a kecskeméti Klapka utcai részleg vezetője lett. Széles érdeklődési köre volt, egy­szerre több téma levéltári kutatását végezte. Ennek eredményeként adták ki önálló kö­tetben a Nemzeti Bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén, 1944-1949 címmel egyik munkáját. 1985 júliusától lehetősége nyílt lakóhelyén, Nagykőrösön a Pest Megyei Levéltár fióklevéltárában elhelyezkedni. A kitartó munka, a szakma iránti elkötelezettség eredményei már jól megfigyelhetők itteni működésekor. Ekkor kezdett hozzá a Pest­Pilis-Solt vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek regesztái 1712-1740 közötti sorozat szerkesztéséhez, regeszták készítéséhez. Módszertani útmutatót készített az iskolatörténet kutatásához, amely a Pest Megyei Levéltári füzetekben jelent meg. Munkája elismerése­ként 1989-ben Kiváló Munkáért művelődési miniszteri kitüntetést kapott, majd később fölevéltárosi beosztást, főtanácsosi címet. A munkahelyi közalkalmazotti tanács megala­kulásakor a kollégák egyhangúlag választották elnökké. Kecskemét önkormányzata (Köz­igazgatás és bíráskodás), 1686-1848 kötetével 1993-ban doktorált. A levéltári munka mellett foglalkozott helytörténettel. Fontosnak tartotta, hogy a politikai, gazdasági, társa­dalmi változások nyomon követése egy településen belül is szakavatortan legyen közre­adva. Ilyen az Abony, 1944-1949 című tanulmánya is. A levéltári anyag rendezésekor felmerülő problémák és azok megoldásának lehetőségei hozták magukkal, hogy tapaszta­latait szakfolyóiratban is közreadta. Munkásságát kötetek és tanulmányok minősítik. Segítőkésznek, figyelmesnek ismerhettük. Idő előtti halála fájdalmas és nagy veszte­ségetjelent, hisz olyan'kölléga távozott, akit sokan szerettek és tiszteltek. Lakos Ágnes

Next

/
Oldalképek
Tartalom