Levéltári Közlemények, 63. (1992)

Levéltári Közlemények, 63. (1992) 1–2. - Engel Pál: Salgai Miklós / 15–26. o.

Salgai Miklós 17 sen koncentráltan terült el Nógrád, Heves, Gömör, Kis- és Nagy-Hont megyékben. Össze­sen mintegy 90 helységet foglalt magába, és olyan jelentős mezővárosok alkották a részét, mint Szécsény, Gyöngyös, Rimaszombat vagy a Nyitra folyó melletti Nagytapolcsány. Ilyenformán főúri méretűnek számított még az a fele része is, amelyet 1412 januárban, az osztály után alig egy hónappal Simon egyetlen fia, Miklós örökölt. 9 Szécsényi Miklós, akit börzsönyi váráról kezdettől fogva Salgóinak is neveztek 10 , csak 1407-ben fordul elő először apja egyik jogügyletében 11 , de mint látni fogjuk, nyilván jóval idősebb volt, és születése legkésőbb az 1390-es évek elejére tehető. Társadalmi helyzete összhangban állt vagyoni állapotával, mert Garai Miklós nádor (t 1433), a korszak legbefo­lyásosabb politikusa a tulajdon nagybátyja volt, egyik nagynénjének a Sárkányos-báró Szé­csi Miklós tárnokmester (t 1429) volt a férje, a másiknak a leggazdagabb horvát főúr, Fran­gepán Miklós, a majdani horvát bán (t 1432). Végső soron magával a királlyal is atyafiságban állt, hiszen nagynénje, a nádorné Ciliéi Anna Borbála királynénak volt a húga. 12 Miklósnak magának egyetlen, Dorottya nevű nővéréről tudunk, aki Losonci László szlavón bán fiához, Zsigmond szörényi kapitányhoz (t 1434) ment nőül, és 1418-ban pert in­dított testvére ellen a Salgó várból mint vásárolt birtokból neki járó örökrész és a többi ja­vakból esedékes leánynegyed kiadásáért. Dorottya azonban már 1419-ben meghalt, a per kiskorú fiára, Losonci Lászlóra szállt, és még 1422 őszén is folyt, amikor a nádor Salgait okleveleinek bemutatására utasította. 13 A fiatalember tekintélyét alkalmasint gyarapította, hogy időközben ő lett az ura az egész Szécsényi-vagyonnak. Unokatestvére, Frank fia László, aki nála pár évvel idősebb le­hetett ugyan, de aligha múlt még harminc, 1413 januárban váratlanul meghalt, és végrende­letében Miklóst tette meg általános örökösévé, oltalmába ajánlva özvegyét, Szécsi Annát és hajadon húgát, Dorottyát. 14 Gyermekéről nem tesz említést, tehát, mint látszik, abban a hi­szemben halt meg, hogy utódot nem hagyott hátra. Ezért azt kell feltételeznünk, hogy Lász­ló nevű fia, akit 1414-től kezdve emlegetnek 15 , utószülöttként jött a világra. A kisfiú nagy­bátyja védőszárnyai alatt cseperedett fel, és önállóan csak 1421-től szerepel. 16 Mi sem volt természetesebb, mint hogy a befolyásos rokonokkal rendelkező, vagyonos és előkelő Salgaira fényes karrier vár, és ennek színhelye az udvar lesz. A következő évtized­ben többször találkozunk is vele Zsigmond környezetében. 1414. augusztusban még itthon volt saját birtokain 17 , de valószínű, hogy ezután elkísérte a királyt nyugat-európai útjára, vagy legalábbis meglátogatta Konstanzban, ahogyan más előkelők is tették. Elképzelhető, hogy ő rejtőzködik ama ,, Nicolaus Laschago von der Loben" név mögött, akit a névjegyzé­9 1412. jan. 29. Simon nemrég történt halálát említik: Dl. 87956. 10 1412: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai fényképgyűjtemény (továbbiakban: DF) 274419. 1422-ben Nicolaus Salgoy dictus (Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Bd. 1—7. Von F. Zimmer­mann et al. Hermannstadt, 1892—1991. (továbbiakban: ZW.) IV. 160). Ó maga saját kiadványaiban azonban Szé­csényinek nevezi magát (1413: DF 207781; 1414: Dl. 96866). 11 Zs. D. 5820. 12 Vö. Wertner Mór: A Garaiak. Századok 31 (1897) 903-938 13 Garai 1422. évi ítéletlevelei alapján: DF 249199 és Erdődy lt. 96—26—15 (Magyar Országos Levéltár, Mo­hács előtti gyűjtemény, segédletek, Iványi Béla regesztái). 14 Az Ipoly melletti Balog faluban jan. 13-án kelt, több szempontból is érdekes végrendelet a sági konvent ápr. 9-i átírásának 1422. febr. 11-i újabb átírásában maradt ránk (DF 266765). Szécsi Anna Miklós tárnokmester testvérének, „Herceg" Péternek volt a leánya, és hamarosan Perényi Péter országbíróhoz (+ 1423) ment nóül. (Reiszig Ede: A felsólendvai Széchy-család. (Turul 56 [1943] 73.) 15 DF 236080. 16 Dl. 11088. 17 Szécsényben ad ki oklevelet: Dl. 96866.

Next

/
Oldalképek
Tartalom