Levéltári Közlemények, 63. (1992)

Levéltári Közlemények, 63. (1992) 1–2. - Tringli István: Hunyadi Mátyás és a Perényiek / 175–192. o.

TRINGLI ISTVÁN HUNYADI MÁTYÁS ÉS A PERÉNYIEK A nádor Szent György-napi nyolcados törvényszékén 1465-ben szigorú ítéletet hoztak. A felek nem holmi pártelkes, régóta veszekedő atyafiak: Szilágyi Erzsébet volt a felperes, az alperesek: Perényi János — az idősebb — özvegye: Kórogyi Katalin és fiúk: István. Az ügy már régóta húzódott: még János kezdte, róla szállt fiára és özvegyére. Az ítélet szerint annak idején még ő volt az, ki Polgáriegyház birtokát Mátyás anyjától elfoglalta — hatalma­sul, miért is utódai hatalmaskodásban marasztaltattak el, majd ,,báróságuk következtében fejenként a felperesnek fizetendő száz márka fóváltságot", minden öröklött birtokuk elvesz­tését — melyből a szokásos kétharmad a bíróságot, egyharmad a felperest illette meg — ítél­ték meg ellenük. Nem tudjuk, hogy vajon ugyanaz az ügyvéd hallgatta-e végig a Perényiek képviseletében néhány nappal később immáron a királyi jelenlét előtt az ítéletet, melyet megbízói ellen hoztak, azonban aligha érhette meglepetésként: bizonyos makkos erdők el­foglalása miatt Palóci László országbíró Perényi István, anyja, valamint testvérei: Miklós és Péter fejére teendő esküt ítélt Szilágyi Erzsébet részére, melyet kétszáz nemessel együtt — az alperesek bárói volta miatt — kellett letennie. Az előző év november 9-én Balázs deák munkácsi várnagy úrnője nevében az esküt le is tette Budán a Szent György-kápolnában, va­lószínűleg ő vezette ide azt a kétszáz nemesembert is, kik hasonlóképpen cselekedtek. Ezek után ha bírói úton folyt tovább az ügy, már egyenes út vezetett a magyar jog szerint a július 5-én kihirdetett ítélethez: megállapították, hogy az alperesek hatalmaskodásban bűnösök, főváltságra, minden általuk okozott kár megtérítésére: 1200 forint fizetésére, minden birto­kuk elvesztésére ítélték őket. Mátyás másnapra teljesítette is anyja kérését: a kancellária nem késlekedett, hamar kiállított egy pátenst, miszerint Perényi István minden magyaror­szági birtokából őt illető bírói kétharmad részt Szilágyi Erzsébetnek adta, hogy a visszavál­tásig élhesse azokat. Az iktatásra Hubói Gergely mestert küldték ki a kúriából, mint nádori és királyi embert. Tanúbizonyságot a budai káptalan adott melléje. Szeptember 5-én Sza­bolcs vármegyében kezdték az iktatást: bevezették Szilágyi Erzsébetet Polgáriegyházba, a Perényiek tiltakozását figyelembe nem véve. A következő napokon a borsodi Ernődre, Odo­mára, Kisfaludra, a Pest megyei Vidámra, a zempléni Olaszira és Sárára, a gömöri Felsőva­dászra, Jánosdra, végül a borsodi Selyebre szálltak ki. A fogott bírók ilyenkor szokásos be­csűje alapján Emődöt, Odomát, Kisfaludot, Vidámot a megítélt vérdíj és kártérítés fejében iktatták a felperesnek, Polgáriegyház ezen kívül esett, azt visszaítélték. A többi birtokot Ka­talinnak, Perényi Istvánnak és testvéreinek, köztük leányoknak hagyták. Ezután a szentmik­lósi uradalomra szálltak ki, először Perényi János gyermekei részére hasítottak ki részt, majd Podheringen az utca déli oldalán öt jobbágytelket, Kölcsénben a keleti részen nyolc telket és az alulcsapós malom részét, Repedén hat telket, Szentmiklóson tizenkét telket, Szolyván tizennégy telket malomrészekkel és az itt szedni szokott vámmal együtt, Nelepi­nán hat, Deteken öt, Kétyen öt jobbágy telket hasítottak ki, melyeket kétharmad részben a király és a nádor, harmadrészben Szilágyi Erzsébet részére iktattak. A Perényiek itt is siker­telenül tiltakoztak. Martinkán már nem volt ilyen egyszerű az ügy. Itteni tisztjük és fámiliá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom