Levéltári Közlemények, 47. (1976)

Levéltári Közlemények, 47. (1976) 2. - Filkorn Pál: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ősei / 205–216. o.

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ősei 207 10. somlyói Báthory András, *1596 után, tl63l. XI. 11-én rvcziova-i udvarházában, Lengyelor­szágban. Apja halála után anyjával Lengyelországba ment, 1619-ben Bethlen Gábor kíséretének tagja, 1630—1631 krasznai főispán. = 1628—1629 körül: 11. feldeni Zakrzewska Anna Mária lengyel nő. 1614—1658, fl658. III. 28. Temetése 1658. VIII. 2-án Somlyón volt. 12. ifjabb gróf Zrínyi György. *1599. L 31. Csáktornyán. Wallenstein csehországi és felvidéki hadjáratában két ezredet vezényelt. Tehetségének kibontakozásában korai halála akadályozta meg. 24 éves kora óta horvát bán, majd 1626-ban főlovászmester, 28 éves korában 1626. XII. 18-án járvány áldozata lett. 1627. IX. 5-én temették el Csáktornyán a pálosok Szent Ilona monostorában. = 1620 előtt: 13. rimaszécsi Széchy Magdolna Katalin Erzsébet grófnő. 1605—1628, tl628. XII. 28. 14. gróf Frangepán Farkas Kristóf. *1578 körül, 1651.11. 1-én még élt, fl652. V. 13. előtt 74 éves korában. 1627—1634 károlyvárosi generális, 1634—1650 károly városi főgenerális. A Krajnába költözött két Lenkovicson kívül ő volt az egyetlen horvát származású katonatiszt, aki az egész határőrvidék főgenerálisa és parancsnokaként működött. Mikor 1652-ben meghalt, egész Horvátország és Krajna siratta, a krajnaiak kijelentették, hogy soha nálánál vitézebb, okosabb és dicsőbb hadvezérük és főnökük nem volt. Ráttkay György történetíró írja róla: „Vir Catonia­na gravitate, morum elegantia, consiliorum maturitate insignis". = 1622 előtt (második házasság): 15. inhoffi Inkoffer Orsolya. 1610—1640. Asszony korában Karlócán és Varasdon élt. 16. felsővadászi Rákóczy Zsigmond. *1544 körül, f 1608. XII. 5-én vagy 6-án Felsővadászon, a szerencsi templomban temették el. 1575 Zemplén vármegye főispánja, 1577 szendrői főkapi­tány, 1583 súlyos beteg, 1587 egri kapitány, 1588 részt vesz a törökök elleni szikszói csatában, 1588. VIII. 28-án bárói rangot kap, 1588—1597 egri főkapitány és praefectus, 1594 Torna vármegye főispánja, 1597. V. 27-én címerbővítő oklevelet kap II. Rudolf királytól, amelyben az ősi címert, a hatküllős kereket hármas sziklával és a római szent birodalom sasával kibő­vítve nyeri. A családi birtokokat hatalmas uradalmakkal gyarapítva ő a Rákóczy dinasztia nagy vagyonának és fejedelmi tekintélyének megalapítója. 1598 Abaúj vármegye, 1599 Bereg és Torna vármegyék főispánja, 1604 erdélyi kormányzó, Bocskai fejedelem halála után 1607. II. 12-én az erdélyi rendek megválasztották Erdély fejedelmének, de ő egyévi uralkodás után az eléje tornyosuló feladatokat túl nehéznek találta és megunva a sok huzavonát 1608. III. 8-án lemondott Báthory Gábor javára. = 1592 (második házasság): 17. Gerendy Anna. 1578—1596, ti596 vagy 1597. 18. serkei Lórántffy Mihály. 1564—-1614, végrendelkezett 1614. X. 6-án, 11614. XI. 26-án Sáros­patakon. 1600 aradi várnagy és praefectus, 1605. XI— XII. hónapokban főrendként részt vett a korponai országgyűlésen, 1608—1614 ónodi várkapitány. = 1600 körül: 19. Zeleméri Kamarás Borbála. 1581—1609, f 1609. XI. 12. és XI. 23. között Sárospatakon, teme­tése 1610. III. 7-én volt. 20. somlyói Báthory István. 1562—1601, fl601. II. 24. 1574. krasznai főispán, 1584. erdélyi vajda, majd váradi kapitány. = 1596 (második házasság): 21. stemberghi Kostka Zsófia lengyel nő. 1582—1618, f 1618 után. Férje halála után fiával, Báthory Andrással együtt Lengyelországba vonult vissza. 22. feldeni Zakrzewski János, a marienburgi zászlóvivő. Róla csak annyit tudunk még, hogy Braunschweigból Lengyelországba költözött német nemesi család tagja volt, aki már teljesen lengyellé vált. = 1614 előtt: 23. Podlodowska Dorottya. 1600—1646, lengyel nemesi családból, f 1646. 24. idősebb gróf Zrínyi György.* 1549. IV. 13., fi 603-ban 54 éves korában. A török ellen meg­fontoltan, sikerrel küzdő hadvezér, 1567—1598 főtárnokmester, 1577 Trencsén vármegye fő­ispánja, 1591—1598 dunántúli főkapitány. = 1577. IV. 21. Radkersburg: 25. Stubenberg Zsófia bárónő. 1562—1603. 26. rimaszécsi gróf Széchy Tamás. 1553—1618, végrendelkezett 1618. 1. 18-án Felsőlindván, |1618. II. 4. és II. 9. között. 1610 étekfogómester, 1612—1616 gömöri főispán, 1616 udvarmester. = 1595 előtt:

Next

/
Oldalképek
Tartalom