Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974) - Németh Kálmánné: Szabolcs vármegye levéltára, 1850–1949 / 375–389. o.

SZABOLCS VARMEGYE LEVÉLTÁRA (1850—1949) 1850-től a magyarországi levéltárak történetében új korszak kezdődött. Ennek egyrészt az az oka, hogy az irattermelés a feudáliskori irattermeléshez képest megnőtt. Másik ok: a levéltári anyag megőrzését személyes érdek többé nem diktálta. Harma­dik—, s egyben legfontosabb — ok: e korszakban mindvégig tisztázatlan maradt a levéltár és irattár szervezeti összefüggése. Ennek következménye az lett, hogy a levél­tár a megyei igazgatási szervezet segédhivatalává vált, tehát a levéltár sorsa nem választható el az igazgatási szervezet e korszakbeli változásaitól. A szabadságharc bukása és a Bécs győzelmével járó abszolutisztikus politikai \ rendszer bevezetése következtében az 1848 előtti időre jellemző vármegyei önkormány­zat megszűnt. Helyét a „közvetlenül Bécsből irányított, osztrák szervezetű abszolu­tisztikus közigazgatás" foglalta el. 1 E közigazgatási rendszer új szervei a megyékben a cs. kir. megyefőnökség, valamint a cs. kir. járási főszolgabíróságok voltak. Iratkezelésében az új rendszer merőben más elveket alkalmazott, mint a feudális kor. Elsősorban határozottan elkülönítette egymástól a peres és közigazgatási ira­tokat. Az iratkezelést iktatószámok rendjében, hivatalonként elkülönítve végezte. A megyefőnöki iratokat pedig — melyek a megye iratainak legfontosabb részét képezték — tárgyanként; 12 kútfőbe sorolva kezelték. Ez az időszak — az ország levéltári anyagát tekintve — nagy veszteséget jelen­tett. Mint Degré Alajos cikkének idevonatkozó részéből megtudhatjuk, a magyar történeti emlékekkel nem sokat törődő császári — vagy osztrák érzelmű magyar — tisztviselők óriási károkat okoztak az értékes anyagban. Főleg a Rákóczi-kori és a szabadságharc idejéből származó iratok szenvedtek nagy kárt az esztelen selejtezé­sek során. 2 Szabolcs megye a szerencsés kivételek közé tartozik; levéltárunk Rákóczi­kori iratanyaga teljes épségben, eredeti bőségben, a szabadságharc iratai pedig fel­tehetően egészében megmaradtak. 1860-ban a Bach-féle centralizáció igazgatási szervezete megszűnt, és helyre­állott az 186l-es rövid alkotmányos korszak keretében az 1848—49-es képviseleti rendszer. Eszerint a közigazgatás lényegében a képviseleti szervezet határozatainak végrehajtója volt. Az 1862—66 között kialakult igazgatás lényegében az 1848 előtti megyeszer­vezethez való visszatérést jelentette, iratkezelésben azonban megtartotta a Bach-rend­szer által bevezetett osztrák iratkezelési rendszert. 1 Degré Alajos: A magyarországi vármegyei levéltárak története. Levéltári Szemle (a továb­biakban: L. Sz.) 1964. 4. sz. 108. 1. 2 Uo,

Next

/
Oldalképek
Tartalom