Levéltári Közlemények, 43. (1972)

Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. - Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607–1608 / 265–325. o.

A királyi Magyarország tiszti címtára 1607—1608 273 (Győr-Sopron m. Lt.); Maksay Ferenc (OL); Németh Antal (Bécsi Áll. Lt.); Pavel Niederland (Lőcsei v. Lt.); Ortutay András (Komárom m. Lt.); Ritter Rudolf (Kör­möcbányái v. Lt.); Román János (Borsod-Abaúj-Zemplén m. Lt.); Rosdy Pál (Pri­mási Lt.); Schneider Miklós (Nógrád m. Lt.); Soós Imre (Heves m. Lt.); Takáts Endre (Veszprém m. Lt.); Maria Tischlerová (Pozsony, korábban Kassai v. Lt.); Varga Sándor (Szlovák Központi Lt.); V. Windisch Éva (OSzK). Valamennyiőjük­nek része van abban, hogy ez a tiszti címtár elkészülhetett. A KIRÁLYI MAGYARORSZÁG TISZTI CÍMTÁRA 1607—1608* URALKODÓ II. RUDOLF, a Német-Rómái Szent Birodalom császára, I. RUDOLF néven Magyarország királya. (Címei: Isten kegyelméből mindenkor felséges választott római császár; Németország, Ma­gyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodo­méria, Kunország és Bulgária királya; Ausztria főhercege; Burgundia, Brabant, Stájerország, Karintia, Krajna, Luxemburg, Alsó- és Felső-Szilézia, Württemberg és Teck hercege; Morva­ország Alsó- és Felső-Lausitz őrgrófja; Svábország fejedelme; Habsburg, Tirol, Ferrato, Kyburg és Görz grófja;Elszász tartománygrófja; a Római Szent Birodalom Enns fölötti része, Burgau, a Szlavón határőrvidék, Portenau és Salins ura). — Lemondott Magyarország (továb­bá Morvaország, Alsó- és Felső-Ausztria) trónjáról öccse, Mátyás főherceg (Magyaror­szág kormányzója) javára 1608. július 27-én. MÁTYÁS főherceget a magyar országgyűlés az ország királyává választotta 1608. nov. 16-án; II. MÁTYÁS néven Pozsonyban királlyá koronázták 1608. nov. 19-én. (Címei: Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya; a cseh királyság kijelölt örököse; Ausztria főhercege; Bur­gundia, Stájerország, Karintia, Krajna és Württemberg hercege; Morvaország őrgrófja; Habsburg, Tirol és Görz grófja). Kormányzó: Rudolf király kinevezése alapján MÁTYÁS főherceg, 1608. nov. 16-ig. (Címei: Ausztria főhercege; Burgundia, Stájerország, Karintia, Krajna és Württemberg hercege; Habsburg és Tirol grófja). Királyi Helytartó: 1607. júl. 10-től Forgách Ferenc (esztergomi érsek) 1608. jan.-ig (amikor Mátyás főherceg kormányzó érvényteleníti kinevezését). ORSZÁGOS FŐMÉLTÓSÁGOK Nádorispán: Nincs betöltve; 1608. nov. 18-tól ILLÉSHÁZY István (kir. tanácsos, Liptó és Trencsén vm. főispánja, korábban kir. főudvarmester). Országbíró: Nincs betöltve (1607. aug.-ban Rudolf király kinevezte FORGÁCH Zsgimond főpohár­nokmestert, de a kinevezést visszavonatták); 1608. dec. 1-től HOMONNAI DRUGETH Bálint (kir. tanácsos, Máramaros és Zemplén vm. főispánja, korábban felső-magyarországi fő­kapitány). Horvát-, Sziavon- és Dalmátország bánja: DRASKOVICH János (kir. főkamarásmester, kir. tanácsos) 1608. dec. l-ig (méltóságáról leköszönt 1606 végén, s azt de facto tovább nem töltötte be, hivatalos fölmentést azonban nem kapott); 1608. dec. 1-től ERDŐDY Tamás gr. (kir. tanácsos, Várasd vm. főispánja, korábban tárnokmester). Tárnokmester: ERDŐDY Tamás (később horvát bán) 1608. dec. l-ig; azontúl FORGÁCH Zsigmond (kir. tanácsos, Nógrád vm. főispánja, korábban főpohárnokmester). Királyi főudvarmester: ILLÉSHÁZY István (később nádor) 1608. nov. 18-ig (1604-es hűtlenségi peré­ben ugyan megfosztották méltóságától, de azután hallgatólagosan újra elfoglalta azt); 1608. dec. 1-től SZÉCHY Tamás (kir. tanácsos, a Kanizsával szembeni végvárak főkapitánya.) Királyi főasztalnokmester: THURZÓ György gr. (kir. tanácsos, Árva és Zólyom vm. főispánja). * (Ahol a név mellett nincs évszám feltüntetve, ott a teljes 1607. és 1608. év értendő. Rövidí­tések: br.=báró; gr.=gróf; kir.—királyi; ogy. = országgyűlés; részgy.= részgyűlés; Szt = Szent.) 6 Levéltári Közlemények II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom