Levéltári Közlemények, 18–19. (1940–1941)

Levéltári Közlemények, 18–19. (1940–1941) - ÉRTEKEZÉSEK - Wellmann Imre: Rendi állás és hivatali rang a XVIII. század-eleji kormányhatóságokban / 250–303. o.

284 WELLMANN IMRE ban. 8Wa Hogy a rangsorolásból valamikép sértődés vagy összeütközés ne keletkezhessek, a prímást inkább ; az asztalfőre, az elnök jobbjára ültették, ugyancsak kimagasló helyet kapott az előkelőbb jobb oldalon a kalocsai érsek, Szörény c. püspök után pedig hat helyet üresen hagytak a főurakkal szemben. Az utóbbiak sorrendjét a kancellá­ria (akárcsak a köznemesekét), a kinevezés rendjétől el­térően, rangjuk szerint állította össze; a kamaraelnököt azért tette Czobor, az ország bárója elé, mert „ennek a tisztségnek különös respektusa van Magyarországon". Már most a szavazás a következő sorrendben folyt: a referens után a két érsek, majd az országbíró és a bán szólalt fel, aztán a veszprémi püspök, utána a főurak, a tárnokmester­től le Esterházy Gáspárig, majd Szörény püspök, br. Meskó, végül a köznemes-tanácsosok a szerint, hogy mi­lyen elől ültek (előbb a jobb-, azután a baloldali: Antol­csics, Sigray, Sándor stb.), s a vitát az elnök zárta le. A király teljesen magáévá tette ezt az elrendezést, szószerint is elismervén az ország szokását; mindössze Czobor és Er­dődy helyét cserelte fel az országbáróság sorrendjére és a titkos tanácsosság seniumára hivatkozva/ 1 Hasonló szempontok szerint állította össze a kancel­lária legfelsőbb jóváhagyással a hétszemélyes tábla ülés­es szavazati rendjét a következőképen: elnök a nádor, utána következnek: az esztergomi és a kalocsai érsek, az országbíró (aki egyben elnökhelyettes), a tárnokmester, gr. Zichy Péter főétekfogómester, gr. Esterházy József fő­udvarmester, gr. Batthyány Zsigmond kir. tanácsos, gr. Berény Tamás, Berkess András heraclíai felszentelt püs­pök, váci prépost, Okolícsányi János novií c. püspök, kir. táblai prelátus, Kis János ansariai c, püspök, Ugronovícs Kristóf trencséni, Melczer Mózes sárosi alispán, Hra­bovszky Gáspár ügyvéd, Baranyai Miklós biharmegyeí jegyző. 82 A kerületi táblák részére is készült, ugyancsak 80a „Patachich, de cujus... pelle agítur"; „in sessionera .. . competentem... introductus ad indefessa Majestati V. S. práestanda seruitia habilíor reddi queat." Őrig. ref. 1718: 4, 81 „Piacet ut iuxta consuetudinem regní clerus sedeat a dextrís et cum iuxta eandem consuetudinem semper ordo baronatuum ob­seruetur mihi vídetur tarn ob hanc rationem quam etiam ob anti­quiorem íntímum (!) consiliariatus decretum post tavernicorum nia­gistrum sedeat Janitorum post eundem camerae praeses post caroli et sic de sequentíbus in reliquo piacet. Carolus." Őrig. ref. 1724: 3., v, ö. Conc. exp. 1724. jan. 80. 82 Őrig. ref. 1724: 3., v. ö. Conc. exp. 1724. jan. 80. A hétszemé­lyes tábla tagjai hasonlóan helyezkedtek el a tanácskozó asztal jobb-

Next

/
Oldalképek
Tartalom