Levéltári Közlemények, 13. (1934)

TARTALOM Lap In memóriám 1 Dr. Bakács István János: A regéc-sárospataki uradalom levéltára . 5 Dr. Wellmann Imre: Az 1707, évi kassai gyűlés tárgyalásai ... 42 Dr. Klein Gáspár: Borsod vármegye levéltára ........ 73 Dr. Fekete Lajos: A Rákóczi—Aspremont-levéltár török iratai . . . 123 Dr. Föglein Antal: A vármegyei levéltárak Mária Terézia korában . 158 Dr. Bánrévy György: Az iratkezelés története Budán és Pesten 1686— 1873 (II. közlemény) . 171 Dr. Fára József: Zala vármegye levéltára (I. közlemény) .... 216 Dr. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi iközépkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban (XI., befejező közlemény) 233 Kisebb közlemények. Olexik Ferenc: Középkori levéltártörténeti adatok 266 Ismertetések, Kretschmayr, Heinrich: Die österreichische Zentralverwaltung, II. Abt. 3, Bd. Bearbeitet von Friedrich Walter, Ism,: Dr. Komoróczy György ,,......,.,. 275 Konarski, Kazimierz: Novozytna archiwistyka polska i jej zadania (Lengyel levéltártan az újkorra vonatkozólag és feladatai), Ism.: Dr. Bottló Béla 277 Siemenski, Joseph: Guide des Archives de Pologne, I. Archives de la Pologne ancienne. Ism,: Dr. Bakács István János ..... 281 Mayr, Josef Karl: Metternichs geheimer Briefdienst. Postlogen und Postkurse, Ism.: Dr. Jánossy Dénes 283 Mayr, Josef Karl: Geschichte der österreichischen Staatskanzlei im Zeitalter des Fürsten Metternich, Ism,; Dr. Jánossy Dénes . . 287 Meznerics Iván: A megyei büntető igazságszolgáltatás a 16—19. szá­zadban, Ism,: Dr. Varga Endre 289 Torday Lajos: A megyei polgári peres eljárás a 16—19, században, ísm.'.Dr. Varga Endre 289 Acta Borussica. XIII, Bd, Bearbeitet von Ernst Posner. Ism.: Dr. Ember Győző 293 Schiaparelli, Luigi: Note paleografiche e diplomatiche, Ism,: Dr. Klein Gáspár ,.....,,. 295 Vegyes közlemények. Dr. Bendefy László: Julianus útleírásának kéziratí példányai . . . 298 Jelentés az Országos Levéltár 1934. évi állapotáról és működéséről 301 A szerkesztésért Dr. Szabó István, a kiadásért Dr. Herzog József felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom