Levéltári Közlemények, 12. (1934)

Levéltári Közlemények, 12. (1934) 1–4. - KISEBB KÖZLEMÉNYEK - Gárdonyi Albert: Buda középkori levéltáráról / 159–168. o.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK 165 Mihály az 1687. évi országgyűlésen Vass Sándor alispán követtársa volt. Várady Mihály fiában, Istvánban kihalt a család, s iratai Várady István felesége révén a Kelcz-csa­ládhoz kerültek. A Várady család polgári kezdeteit nem ismerjük, pedig nincs kizárva, hogy ebben az időszakban kerülhetett a család tulajdonába az 1537. évi oklevél, esetleg éppen a pozsonyi Palczan-hagyatékból. Az sincs kizárva azonban, hogy az 1687. évi országgyűlés tartama alatt szerezte meg azt Várady Mihály, mert ellenkező esetben nem tudjuk magyarázatát adni annak, hogy mi­lyen alkalommal mutogatta azt követtársának, az al­ispánnak. Hasonló módon nehezen magyarázható I. Ferdinánd Irirály 1540. évi oklevelének utólagos felmerülése, amiről Palugyai Miklós azt állapította meg, 9 hogy a Révay-család levéltárából került elő s az 1740. évi országgyűlés tartama alatt ajándékozta Buda városának az akkori szepesi püspök, gróf Révay, Amit itt Palugyai az oklevélnek a Ré­vay-család kezére jutásáról elmond, az nem látszik eléggé megindokoltnak s inkább arra kell gondolnunk, hogy az előbbi oklevéllel együtt ez is a Palczan-hagyatékhoz tar­tozott s annak állományából került idegen kézre. Minden­esetre nagyon érdekes lenne, ha a pozsonyi Palczan-hagya­ték sorsáról közelebbit lehetne tudni, mert nézetünk szerint a fontosabb budavárosi oklevelek abban foglaltattak s az 1558, évi hagyatéki leltárban szereplő „diversa litteralia instrumenta antíqua Budensía, Pestíensía" távolról sincs ki­merítve a jelzett 2 oklevéllel. Dr. Gárdonyi Albert. Mellékletek. 1558. január 8, Palczan Péter budai bíró hagyatéki leltára. Inventaríum rerum egregii domíní condam Petri Pal­chan, alias judicís Budensís, Posoníi mortui, 8. die mensis Januarii, ín domo sívé hospicio suo repertarum, praesenti­bus venerabílibus et egregiís domínís Míchaele Zempchey, Thoma de Polvetycz, canonícis ecclesiae Posoniensis, La­clíslao Mosoczy ac Chrístophoro Armpruster, perceptoribus Budapest leírása, 53, f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom