Levéltári Közlemények, 12. (1934)

TARTALOM: Lap Dr. Klein Gáspár: A magyar levéltárvédelem kérdése ...... 1 Dr. Bánrévy György: Az iratkezelés története Budán és Pesten 1686—1873 ...... 29 Dr. Iványi Béla: München levéltárai, magyar szempontbői . , , . 50 Dr. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban. (X- közlemény.) 111 Kisebb közlemények. Dr. Belitzky János: Megvolt-e a magyar királyok középkori levéltára a török Budán? 155 Dr. Gárdonyi Albert: Buda középkori levéltáráról , 159 ismertetések, Guide Internationale des Archives. Europe, Ism.: Dr. Varga Endre , . 169 Archivalísche Zeitschrift. Dritte Folge. 9—10. Band. Ism,; Dr. Bottló Béla . , , 172 Müller, E. —Posner , E.: Übersicht über die Bestände des geheimen Staats archíves zu Berlin-Dahlem. Hauptabteilung. Ism,: Dr, Ember Győző 177 Glaser Lajos: A karlsruhei gyűjtemények magyar vonatkozású térkép­anyaga, Ism,; Dr. Bulla Béla ............. 182 Szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában, I, kötet. Ism,: Dr. Ember Győző . . ...... 184 Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a magyar szent korona országaí­nak egyházmegyéiről 1600—1850. Ism,; Dr. Bakács István János 192 27a Bálint: A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti adatai. Ism.; Vácz Elemér . . . . ,,,.,,,. 195 Handelsmann, Marcel: Dzienník mísjí generala Wysockíego do Turcjí 1853—55. Ism,; Dr. Bottló Béla 198 Kónyi Mária: Az 1715—22. évi rendszeres bízottság javaslatai, Ism,: Dr. Ember Győző .,......,..,,.... 199 Relkovic Néda: A grácí egyetem legrégibb magyar hallgatói 1586— 1640. Ism,; Dr. Vácz Elemér 200 Novara Kálmán és Nouaráné Sántha Matild: Mezőcsát borsodmegyei nagyközség története. Ism.: Dr, Klein Gáspár ....... 201 Vegyes közlemények. H. dr. Pálfy Ilona: Levéltári kiállítás Kecskeméten ....... 206 Dr. Bánrévy György: Hogyan idézzünk és közöljünk levéltári iratokat? 210 Dr. Fest Sándor: Egy magyar püspök levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról 223 Jelentés az Országos Levéltár 1933, évi állapotáról és működéséről 226 A szerkesztésért dr. Pleidell Ambrus, a kiadásért dr. Herzog József felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom