Levéltári Közlemények, 8. (1930)

TARTALOM: Lap Dr. Siemienski József: A lengyel állami levéltárak 1 Dr. Szabó István: Az 1848—49. évi országgyűlés levéltára 30 Dr. Hersog József: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1790—1848. évi iratainak jegyzéke 37 Dr. Fekete Nagy Antal: A Petróczy-család levéltára 54 Dr. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos­kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban (V. közlemény) .65 Kisebb közlemények t Schneider Miidós: A vármegyei levéltárak ügyköre 112 Ismertetések: Casanova, Engenio: Archivistica. Ism.: Dr. Lukesics Pál 122 Archivalische Zeitschrift. Dritte Folge. 6. Bd. Ism.: Dr. Szabó István 123 Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichte-und Altertumsvereine. 77. Jahrgang. Ism.: Dr. Szabó István 126 Archives, Bibliothéques et Musées de Belgique. IV— VI. köt. Ism.: Hlb. 128 A m. Mr. Hadtörténelmi Levéltár iratanyagának áttekintése. Ism.: Dr. Varga Endre 131 Dr. Eperjessy Kálmán: A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású tér­képeinek jegyzéke. Ism.: Dr. Varga Endre 134 Dr. Hajnal István: Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. Ism.: Dr. Fekete Nagy Antal 136 Dr. Veress, Andrei: Documente privitoare la istoria Ardealului, Mol­dovei si Tärii-Romäne?ti. Volumul I. Ism.: Dr. Szálai Béla •••• 139 Dr. vitéz Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész, I. kötet. Ism.: H. Dr. Pálfy Ilona 144 Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. 13. kötet, Ism.: Dr. IIa Bálint 145 Dr. Holub József: Zala megye története a középkorban. I. kötet. Ism.: Dr. Pleidell Ambrus 146 Vegyes közlemények: Jelentés az Országos Levéltár 1929. évi állapotáról és működéséről .. 148

Next

/
Oldalképek
Tartalom